Request edit access
2. Ratajski turniej FIFA 23 -Aktualizacja
UWAGA! Ponownie osiągnęliśmy limit zgłoszeń. Od 10:45, 16 czerwca przyjmujemy zapisy tylko na listę rezerwową.

Już 17 czerwca 2023 r. Dom Kultury „Jędruś” po raz kolejny zaprasza młodych entuzjastów e-sportowych zmagań na 2. Ratajski Turniej FIFA 23! Jeżeli ukończyłaś/eś 12 lat i nie przekroczyłaś/eś 16 lat, to jest to dla Ciebie wręcz obowiązkowa propozycja. Spróbuj swoich sił, stań w szranki z innymi zawodnikami z całych Rataj i udanie rozpocznij wakacje. Wpisowe wynosi zaledwie 10 zł, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko uczestnika
*
Wiek uczestnika
*
Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika
*
Numer telefonu
*
Adres e-mail
*
Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć, filmów oraz innych materiałów zarejestrowanych przez Organizatora i Partnerów 2. Ratajskiego turnieju FIFA 23 w mediach, w szczególności w: Internecie, prasie, telewizji na potrzeby dokumentacji i promocji wydarzenia oraz organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).  *
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zmieszczonym poniżej Regulaminem Ratajskiego turnieju FIFA 2022 oraz akceptuję jego warunki.

REGULAMIN 2. RATAJSKIEGO TURNIEJU FIFA 23

1. Postanowienia ogólne

a) Organizatorem Turnieju są: Stowarzyszenie  Ratajskie Centrum Kultury, Dom Kultury „Jędruś” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu.
b) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Turnieju formularza zapisów.
c
) Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
d) Rodzic lub opiekun prawny uczestnika Turnieju jest zobowiązany do zapoznania się i podpisania oświadczenia RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
e) Uczestnictwo w Turnieju  jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w filmach i fotografiach wykonanych podczas wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych i reklamowych organizatora oraz współorganizatorów i partnerów.
f) Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Turnieju z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora, włącznie z odwołaniem Turnieju.
g) W Turnieju mogą wziąć udział osoby w wieku 12-16 lat.

h) Udział w Turnieju jest możliwy po uiszczeniu wpisowego w wysokości 10 zł - na miejscu w dniu wydarzenia, kartą lub gotówką.
i) Maksymalna liczba uczestników Turnieju to 16 osób. Decyduje kolejność zapisów.
j) Turniej odbędzie się w Domu Kultury „Jędruś” (Poznań, os. Armii Krajowej 101) 17 czerwca 2023 r. w godzinach 12:00-16:00 (faza grupowa) i 16:00-17:30 (faza pucharowa).
k) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników.

2. System rozgrywek

a) W Turnieju udział biorą samodzielni gracze.
b) Mecze rozgrywane są na konsoli XBOX X SERIES.
c) Sprzęt zapewnia Organizator.
d) Uczestnik Turnieju może korzystać ze swojego kontrolera, o ile jest on kompatybilny z konsolą XBOX X SERIES.
e) Turniej rozgrywany jest systemem ligowo-pucharowym.
f) Uczestnicy Turnieju zostaną przydzieleni do czterech grup (A, B, C i D) w wyniku losowania przeprowadzonego w siedzibie Organizatora, które odbędzie się 16.06.2023 r.
O wynikach losowania uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni przez Organizatora.
g) Grupa A rozpocznie swoje rozgrywki o godzinie 12:00, grupa B o godzinie 13:00, grupa C o godzinie 14:00, a grupa D o godzinie 15:00.
h) W systemie ligowym każdy z członków grupy (A, B, C i D) rozegra po jednym meczu z pozostałymi. Do rundy pucharowej awansuje 2 najwyżej sklasyfikowanych graczy z każdej grupy. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.). W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę różnica pomiędzy zdobytymi, a straconymi bramkami, następnie liczba zdobytych bramek. W ostateczności o kolejności decyduje rzut monetą.
i) Faza pucharowa rozpocznie się o godzinie 16:00 i będzie się składać z 4 ćwierćfinałów, 2 półfinałów, meczu o 3 miejsce oraz finału.
j) W fazie pucharowej obowiązuje zasada – przegrywający odpada.
k) W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
l) Harmonogram ćwierćfinałów:
-mecz nr 1: 1A-2C
-mecz nr 2: 1B-2D
- mecz nr 3: 1C-2A
- mecz nr 4: 1D-2B
m) Harmonogram półfinałów:
- mecz nr 5 – zwycięzca meczu nr 1 – zwycięzca meczu nr 2
- mecz nr 6 – zwycięzca meczu nr 3 – zwycięzca meczu nr 4
n) Mecz o 3 miejsce:
- przegrany meczu nr 5 – przegrany meczu nr 6.
o) Finał:
- zwycięzca meczu nr 5 – zwycięzca meczu nr 6.
p) Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

3. Rozgrywka meczowa

a) Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 23 (wersja XBOX X SERIES).
b) Mecze rozgrywane są poprzez mecz towarzyski, drużynami narodowymi lub klubowymi.
c) Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów.
d) Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na własnej połowie.

4. Ustawienia gry

a) Ustawienia gry będą takie same w każdym meczu.
b) Długość połowy: 5 minut.
c) Poziom trudności: Klasa Światowa.
d) Szybkość gry: Normalna.
e) Kontuzje: Wyłączone.
f) Spalone: Włączone.
g) Kartki: Włączone.
h) Zagrania ręką: Wyłączone.
i) Stadion: Dowolny.
j) Pogoda: Dobra.
k) Pora dnia: dzień/noc.
l) Liczba zmian: 3.
m) Sterowanie: Dowolne.
n) Kamera: Domyślna.
o) Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

5. Działania zabronione i kary

a) Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
- Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora.
- Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi.
- Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
- Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
- Oczywiste ułatwienie przeciwnikowi wygrania meczu.
b) W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania oznaczające niesportową grę.
c) Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.

6. Nagrody

Dla uczestników, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca Organizator przewidział nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy.

7. Postanowienia końcowe

Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez domy Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną, sporządzoną na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, nr telefonu 61 879 04 11, e-mail: biuro@osiedlemlodych.pl.
2.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, e-mail: iod@osiedlemlodych.pl.
3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) i b) RODO w celu prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni, w tym w celu  zawarcia i realizacji umowy przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4.
W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.
5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.
Dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
7.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.
Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni lub warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Spółdzielni lub zawarcie oraz wykonanie umowy.
10.
Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofercie kulturalnej domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu drogą mailową przez domy kultury Spółdzielni. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy