බ්ලොග්කරුවන්ගේ ගාලු ගමන 2014 පැමිණීම තහවුරු කිරීම

සංවිධාන කටයුතු වල පහසුව සඳහා මෙම පෝරමය සඳහා ප්‍රතිචාර භාරගැනීම අවසන් කරන ලදී. එහෙත් ලියාපදිංචි නොවූ ඔබටත් මෙම සුහද හමුව සඳහා සහභාගීවීමට අවස්ථාව සළසා ඇත. 2014 ජුලි මස 27 වන දින උදේ 8.30 ට ගාල්ල බස්නැවතුම්පල වෙත පැමිණ සිටීම මගින් රූමස්සල බලා ගමන් ගන්නා කණ්ඩායමට ඔබට එක්විය හැකිය.
ස්තුතියි.
සංවිධායක කමිටුව.