مهارت های عمومی برای مدیران

ثبت نام کارگاه ها به پایان رسیده است.
دوره بعدی طی ماه مهر و آبان برگزار خواهد شد.

ثبت نام دوره بعدی از ماه مرداد شروع می شود.