Đăng kí học LTĐH Lớp Cấp Tốc

Biểu mẫu "LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC- PHVH ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TP.HCM" không còn chấp nhận câu trả lời. 
Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu của biểu mẫu này nếu bạn nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn.