Request edit access
Анкета для ППС, родителей и студентов
Құрметті оқытушылар, ата-аналар мен І.Жансүгіров атындағы ЖМУ студенттері! Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі ҚР-ның жоғары оқу орындарында әлеуметтік-саяси жағдай бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізеді. Сауалнама жасырын түрде жүргізіледі. Әр сұрақты мұқият оқып шығыңыз және мүмкіндігінше дәл жауап беруге тырысыңыз.
Ескерту: Егер сіз * таңбаланған міндетті сұрақтарға жауап бермесеңіз, бағдарлама қате екенін хабарлап, ерекше түспен белгілеп көрсетеді.
Сауалнаманың нәтижесі үшін барлық сұрақтарға жауап беріңіз. Сауалнаманың соңында ЖІБЕРУ түймесін басыңыз.
Уважаемые преподаватели,родители и студенты ЖГУ им И. Жансугурова! Администрация Президента Республики Казахстан проводит социологический опрос по изучению общественно-политической ситуации в вузах РК. Опрос проходит в анонимном порядке. Внимательно прочтите каждый вопрос и постарайтесь ответить на него как можно точнее.
Примечание: Если Вы не ответили на обязательные вопросы, отмеченные *, программа покажет сообщение об ошибке, выделенное цветом. Чтобы результаты анкетирования зафиксировались, пожалуйста, ответьте на все вопросы.По окончании анкетирования нажмите ОТПРАВИТЬ.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОСЕ!
1.Сізді Қазақстанның саяси өмірі қызықтыра ма?Интересуетесь ли Вы политической жизнью Казахстана? *
Required
2.Жалпы Қазақстанның әлеуметтік-саяси жағдайын қалай бағалайсыз? В целом, как бы Вы оценили общественно-политическую ситуацию в Казахстане? *
Required
3. Сіздің ойыңызша, ел тұрғындары қоғамдағы қазіргі әлеуметтік және саяси өзгерістерге қалай қарайды?. Как, на Ваш взгляд, население страны относится к нынешним социально-политическим переменам в обществе? *
Required
4. Соңғы жылдағы мемлекеттік биліктегі келесідей субьектілердің әрекетін қалай бағалайсыз: (өтініш, барлығын толтырыңыз) Как бы Вы могли оценили деятельность следующих субъектов государственной власти за последний год (отметьте, пожалуйста все позиции): *
Оң Положи-тельно
Оң деуге болады (мүкін) Скорее, положи-тельно
Теріс деуге болады (мүмкін) Скорее, отрица-тельно
Теріс Отрица-тельно
Жауап беруге қиналамын Затрудняюсь ответить
Президент
Үкімет Правительство
Премьер-министр
ҚР Парламент РК
Өңірлік билік органдары (облыс) Региональные органы власти (область)
5. Төмендегі салалар бойынша мемлекет саясатын қалай бағалайтын едіңіз (өтініш, барлығын толтырыңыз): Как бы Вы могли оценить политику государства в следующих сферах (отметьте, пожалуйста все позиции): *
оң Положи-тельно
Оң деуге болады (мүкін) Скорее, положи-тельно
Теріс деуге болады (мүкін)Скорее, отрица-тельно
Теріс Отрица-тельно
Жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить
Азаматтарды саяси қамтамасыз ету Социальное обеспечение граждан
Дағдарысқа қарсы шаралар Антикризисные меры
Кредиттік-қаржы саласы Кредитно-финансовая сфера
Банк жүйесін қолдау Поддержка банковской системы
Жемқорлыққа қарсы саясат Антикоррупционная политика
Экологиялық саясат Экологическая политика
Демократизация
Көші-қон саясаты Миграционная политика
Ұлтаралық қатынастар Межнациональные отношения
Діни сала Религиозная сфера
Тіл саясаты Языковая политика
Жалпы мемлекеттік органдардың жұмысы Работа госорганов в целом
6. Соңғы жылдары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы қалай өзгерді? Пожалуйста оцените, каким образом изменилась социально-экономическая ситуация в Казахстане за последний год? *
Required
7. Сіздің отбасыңызға дағдарыс әсер етті ме? Затронул ли кризис Вашу семью? *
Required
8. Әлеуметтік қорғалу деңгейіңізді 10 баллдық шкала бойынша белгілеңіз. (1 балл - ең төменгі деңгей, ал 10 балл - әлеуметтік қорғаудың ең жоғары деңгейі) Отметьте, пожалуйста, по 10 балльной шкале Ваш уровень социальной защищенности (при этом 1 балл – это минимальный уровень, а 10 баллов - максимальный уровень социальной защищенности) *
Required
9.Соңғы жылдары сіздің отбасыңыздың қаржылық жағдайы қалай өзгерді? Каким образом изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год? *
Required
10. Жақында сіздің отбасыңыздың материалдық игілігіне неғұрлым елеулі әсер етті (бірнеше нұсқаны белгілеуге болады)? Что в последнее время значительнее всего отразилось на материальном благосостоянии Вашей семьи (возможно отметить несколько вариантов *
Required
11.Қаншалықты қанағаттанатыныңызы бағалаңыз Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены: *
Иә, толығымен қанағаттанамын Да, удовлетворен полностью (5)
Негізінен қанағаттанамын В основном удовлетворен (4)
Ішінара қанағаттанамын Частично удовлетворен (3)
Жалпы қанағаттанбаймын В целом не удовлетворен (2)
Толығымен қанағаттанбаймын Полностью не удовлетворен (1)
1.Азаматтарды әлеуметтік қорғау жүйесі Системой социального обеспечения граждан
2. Денсаулық сақтау жүйесінің сапасы Качеством системы здравоохранения
3. Білім беру саласының сапасы Качеством системы образования
4. Құқық қорғау органдарының жұмысы Работой правоохранительных органов
5. Аймақтық биліктің жұмысы Работой региональных органов власти
12. Қазіргі кезде сізді қандай мәселе уайымдатады? (бірнеше нұсқаны белгілеуіңізге болады, бірақ 5-тен көп емес). Какие проблемы беспокоят лично Вас больше всего в настоящее время? (возможно отметить несколько вариантов не более 5) *
Required
13. Сіздің аймағыңызда жаппай наразылық білдіру шаралары болуы мүмкін бе?Велика, на Ваш взгляд, ли возможность массового социального протеста в вашем регионе? *
Required
14. Сіздің ойыңызша, елдегі саяси жағдайдың тұрақтандырушы фактор қандай? (3 нұсқадан көп белгілемеңіз) Какие факторы на Ваш взгляд в наибольшей мере будут оказывать стабилизирующее влияние на политическую ситуацию в стране? (отметьте не более 3-х вариантов) *
Required
15. Мемлекеттің денсаулық сақтау саясатын қалай бағалайсыз? Как бы Вы в целом оценили политику государства в области здравоохранения? *
Required
16. Медициналық көмек алу үшін, соңғы рет қашан медициналық ұйымға бардыңыз? Когда Вам приходилось последний раз обращаться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи? *
Required
17.Сіздің ауданыңыздағы медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен жағдайына қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы качеством и условиями оказания медицинской помощи в Вашем регионе? *
Required
18. Қазіргі уақытта Қазақстанда міндетті медициналық сақтандыру кезең-кезеңімен енгізіліп жатқаны туралы білесіз бе? Вы знаете, что в настоящее время в Казахстане осуществляется поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования? *
Required
19.Қазақстан Республикасында міндетті медициналық сақтандыруды енгізудің ерекшеліктері мен қызметі туралы ақпараттың сапасы мен толықтығына қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, об особенностях и механизмах внедрения обязательного медицинского страхования в РК? *
Required
20.Тұрғылықты жеріңіздегі немесе аудандық емханалардың / емдеу мекемелерінің келесі көрсеткіштерімен қанағаттану деңгейін бағалаңыз. Оцените, пожалуйста, уровень Вашей удовлетворенности следующими показателями работы районных поликлиник / медицинских учреждений по месту жительства или прикрепления *
Иә, толығымен қанағаттанамын Да, удовлетворен полностью (5)
Негізінен қанағаттанамын В основном удовлетворен (4)
Ішінара қанағаттанамын Частично удовлетворен (3)
Жалпы қанағаттанбаймын В целом не удовлетворен (2)
Толығымен қанағаттанбаймын Полностью не удовлетворен (1)
Маман дәрігерлердің болуы Наличие врачей-специалистов
Дәрігерлердің жұмыс кестесін График работы врачей
Техникамен жабдықталуы Оснащенность техникой
Тексеру және емдеу жұмыстары Проводимые обследования и лечение
Санитарлық-гигиеналық жағдайы Санитарно-гигиенические условия
Медициналық қызметтің жалпы сапасы Общее качество оказания медицинских услуг
21.Міндетті медициналық сақтандыруды енгізуге қалай қарайсыз? Как Вы, в целом, относитесь к внедрению обязательного медицинского страхования *
Required
22. Болашаққа қаншалықты алаңдайсыз В какой степени Вас тревожит будущее? *
Required
23.Болашақ туралы ойлағанда, сіз не сезінесіз? Что Вы чаще всего испытываете, когда думаете о будущем? *
Required
24 Жынысы Ваш пол? *
Required
25. Сіз қанша жастасыз ? Сколько Вам полных лет? *
Your answer
26. Қандай ұлт өкілі екеніңізді көрсетіңізү? Укажите, пожалуйста, Вашу национальность? *
Required
27. Сіздің отбасылық жағдайыңыз: Ваше семейное положение *
Required
28. Балаларыңыз бар ма? Наличие детей? Напишите пож-та, есть ли у Вас дети,да,нет, количество *
Required
29. Сіздің біліміңіз Какое у Вас образование? *
Required
30. Сіз айналысатын сала: Сфера, в которой Вы заняты: *
Required
31.Отбасыңыздың қаржылық жағдайын көрсетіңіз? Опишите, пожалуйста, материальное положение Вашей семьи? *
Required
32. Сауалнамаға жауап берушілердің қай санатына жатасыз? К какой категории респондентов вуза Вы относитесь: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service