Request edit access
Rejestracja uczestników - tworzenie magnesów na lodówkę
Projekt "Kreatywne Wakacje"
Tworzenie drewnianych magnesów na lodówkę.
12 sierpnia godz. 16:00
Ambasada Kreatywności ul. Świętokrzyska 4 Chrzanów

Warsztaty kierowane do dzieci od 3 do 16 roku życia, zamieszkujących gminę Chrzanów.
Warsztaty bezpłatne, współfinansowane przez gminę Chrzanów.

Prosimy o wypełnienie przez rodzica/opiekuna.

Email address *
Imię i nazwisko dziecka *
Your answer
Wiek dziecka *
Czy mieszkasz na terenie gminy Chrzanów? *
Telefon *
Your answer
Klauzura informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie Cześć z siedzibą Trzebini przy ul. Kopernika 20/56, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.0000735593 2. We wszelkich sprawach dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych należy się zwracać do Administratora danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@ambasadakreatywnosci.pl 3. Pani/Pana dane osobowe oraz Państwa dziecka będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów oraz w celach informacyjno - promocyjnych i marketingowych. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych (w tym dziecka) jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w projekcie “Kreatywne Wakacje” w Ambasadzie Kreatywności 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów projektu oraz archiwizowania dokumentacji. 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 8. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka *
Jako rodzic/prawny opiekun dziecka biorącego udział w warsztatach w Ambasadzie Kreatywności wyrażam bezterminową, nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie zgodę na rejestrowanie przez Stowarzyszenie Cześć wizerunku dziecka podczas warsztatów. 3. Zgoda udzielana jest w zakresie bezterminowego, nieodpłatnego oraz nieograniczonego terytorialnie prawa do wielokrotnego rozpowszechniania zdjęć lub filmów z wizerunkiem dziecka, wykonanych podczas szkoleń i warsztatów w celach informacyjnych, sprawozdawczych i marketingowych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 4. W celu umożliwienia rozpowszechniania wizerunku dziecka w celach, w sposób i na zasadach tu określonych wyrażam zgodę na zapisywanie, kadrowanie, przetwarzanie, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, jaki powielanie wykonanych zdjęć lub filmów, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności rozpowszechniania w Internecie. 5. Zgoda obejmuje także dokonywanie przez upoważnione podmioty, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęć zawierających mój wizerunek, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje). 6. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach, o których mowa powyżej nie wymagają odrębnego zatwierdzania przeze mnie. 7. Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym roszczenia o wynagrodzenie, zarówno istniejących, jak i przyszłych, względem Stowarzyszenia Cześć, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu "Kreatywne Wakacje" w Ambasadzie Kreatywności jak również późniejszej sprawozdawczości. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Cześć z siedzibą przy ul. Kopernika 20/56 w Trzebini, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735593. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service