Request edit access
3. ročník súťaže a výstavy Márie Hollósy vo vyšívaní
9. novembra 2019

prebierka exponátov od 8:00 - 10:00
Program
Program bude zverejnený neskôr.
Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov a ukončenia akcie je 16:00.
Pravidlá súťaže
Súťaže aj výstavy sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť.

• Témou súťaže v roku 2019 je „Mám svoje mesto rád“, pričom výšivka môže byť realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli.
• Kategórie:
1. tematická kategória: Mám svoje mesto rád,
2. výšivka na odeve,
3. výšivka na interiérovej textílii,
4. detská kategória,
5. výšivka z truhlice mojich predkov.

• Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu prácu v jednej kategórii. Celkovo potom maximálny počet výšiviek prihlásených do súťaže je 5 výšiviek na jedného súťažiaceho.
• Výnimkou z tohto pravidla je kategória detská výšivka. Dieťa môže predložiť päť výšiviek do detskej kategórie.
• Prihlásená výšivka musí mať rozmer min. A4, pre detskú kategóriu je to min. A5.
• Do súťaže nie je možné prihlásiť práce, ktoré sa v minulých ročníkoch súťaže umiestnili na prvých troch miestach. Tieto práce je však možno prezentovať vrámci nesúťažnej výstavy.
• Detská kategória je pre dieťa alebo skupiny detí do 16 rokov.
• Výšivky od detských autorov (do 16 rokov vrátane) budú hodnotené v rámci jednej zlúčenej kategórie „Detská výšivka“ (tzn. detské výšivky nebudú zadelené do samostatných kategórií).
• Ak bude súťažná kategória obsadená menej ako piatimi súťažiacimi, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie danej kategórie alebo neudelenie maximálneho možného počtu cien v danej kategórii.

• Povinnou súčasťou prihlásenia výšivky je vyplnený registračný formulár so základnými údajmi o výšivke a realizátorovi výšivky. Elektronická registrácia výšiviek do súťaže a/alebo na výstavu je možná zdarma do 7. 11. 2019 23:59 hod. Bezplatná elektronická registrácia výšiviek do súťaže je tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe16Be4nUhT7hN3CMPVirJ5j2hINe8rpKVLPNy829CD_Ewn8Q/viewform

• Výšivky zaregistrované elektronicky je možné buď zaslať vopred poštou na adresu OZ Cziffer, Hviezdoslavova 36, 919 36 Cífer alebo priniesť osobne v deň súťaže medzi 8:00 a 10:00 hod. do DK Cífer.
• V prípade registrácie až na mieste súťažiaci zaplatí registračný poplatok 1€. Registrácia za poplatok bude prebiehať v deň súťaže medzi 8:00 a 10:00 hod. v DK Cífer.
• OZ Cziffer vyzýva všetkých účastníkov súťaže aby sa vyhli dlhému čakaniu na registrácii a radšej prihlásili svoje diela vopred cez internet.
Pravidlá výstavy
Súťaže aj výstavy sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť.

• Okrem súťaže prebieha aj výstava výšiviek. Registrácia výšiviek na výstavu tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhjpqwqx4tTsAAv7mBdUZ_oVarDFsQ9DUjvFbsfBU1z62HBw/viewform

• Fyzická registrácia na mieste možná medzi 8:00 a 10:00 hod. do DK Cífer. Registrácia na výstavu je bezplatná.
• Maximálny počet výšiviek prihlásených do nesúťažnej výstavy je 5 výšiviek na jednu osobu.
• Vystavené výšivky budú počas trvania súťaže a výstavy strážené usporiadateľmi. Usporiadateľ však nepreberá žiadnu formu zodpovednosti za poškodenie, zničenie alebo stratu vystaveného exponátu.
• Registráciou výšivky do súťaže sa súťažiaci zaväzuje, že výšivka bude vystavená až do vyhodnotenia súťaže, t.j. dňa 9. 11. 2019 do 16:00 hod.
• Výšivky usporiadateľ vráti na základe návratky, ktorú súťažiaci/vystavovateľ dostane 9. 11. 2019 medzi 8:00 a 10:00 hod.
• V prípade, že výšivku zaslal usporiadateľovi vopred poštou, návratku dostane 9. 11. 2019 medzi 8:00 a 10:00 hod. alebo medzi 12:00 a 13:00 hod. po predložení dokladu totožnosti.

Pravidlá módnej prehliadky
• Autori vyšívaných diel sa môžu s prácou prihlásiť do nesúťažnej módnej prehliadky.
• Podmienkou je vyplnenie elektronického formulára so základnými informáciami o predvádzanom diele tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfUVEA2FlA4XEvsGoCa2FJ7OXL7CsN2937F1fy1JWa9ceuBA/viewform

• Na módnu prehliadku možno prihlásiť vyšívané odevy súčasti odevov.
• Výšivku môže predvádzať autor alebo osoba, ktorú týmto poverí.
• Prihlásiť možno aj odev, ktorý je v niektorej zo súťažných kategórií alebo na výstave. V takom prípade si vlastník vyzdvihne výšivku prostredníctvom návratky pred prehliadkou.
Vyhodnotenie akcie
• Porotu tvoria odborníci na výšivku, umenie a kultúru, členovia OZ Cziffer a zástupcovia obce.
• Porota vyhodnotí prihlásené diela na základe nasledovných kritérií: náročnosť práce, dokonalosť prevedenia, originalita témy a farebnosť.
• Maximálne hodnotenie jednotlivých kritérií je nasledovné: náročnosť práce 20 bodov, dokonalosť prevedenia 20 bodov, originalita témy 20 bodov, farebnosť 20 bodov.
• Pri špeciálnej kategórii, ktorá je každý rok na inú tému, je najdôležitejším kritériom dodržanie témy vyhlásenej na príslušný rok.
• Výsledné hodnotenie je aritmetický priemer bodov pridelených za jednotlivé kategórie. Napr. pri maximálnom možnom počte bodov v každej zo štyroch kategórií je výsledné priemerné hodnotenie 20 bodov.
• V prípade bielej výšivky sa kritérium farebnosť nehodnotí. Pri maximálnom možnom počte bodov v každej z troch kategórii je výsledné priemerné hodnotenie 20 bodov.
• Vyhráva výšivka s najvyšším priemerným hodnotením porotcov. V prípade rovnakého počtu bodov dvoch a viacerých výšiviek sa porota dohodne na výhercovi spomedzi výšiviek s rovnakým najvyšším počtom bodov formou „páči-nepáči“.
• OZ Cziffer zároveň udelí pohár Márie Hollósy za rok 2019.
• Účastníci súťaže budú mať tiež možnosť ohodnotiť výšivky na základe čoho bude udelená divácka cena.
• Výšivky usporiadateľov a hodnotiteľov nebudú hodnotené.
• Ocenené výšivky získajú diplom, medailu a sponzorské materiály.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service