Request edit access
แบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
17.(ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.1/3) *
2 points
Captionless Image
43.(ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.1/2) ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง โดยกำหนดให้ ตำแหน่งเริ่มต้นของการเคลื่อนที่เป็นตำแหน่งอ้างอิง
4 points
Captionless Image
ใช่
ไม่ใช่
43.1 ตลอดการเคลื่อนที่ทั้งหมด วัตถุมีการกระจัดเท่ากับศูนย์
43.2 การเคลื่อนที่ในช่วงวินาทีที่ 0 – 15 วัตถุมีขนาดของความเร็วเฉลี่ย 0.1 เมตรต่อวินาที
43.3 ภายในช่วงวินาทีที่ 0 – 10 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าช่วงวินาทีที่ 10 - 30
31.(ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/2 ) ต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่ แอมมิเตอร์ และหลอดไฟฟ้า ดังแผนภาพ เมื่อใช้แบตเตอรี่ที่มีความต่างศักย์ 6 โวลต์ พบว่า วัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจรได้ 4 แอมแปร์ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น 3 โวลต์ กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร *
2 points
Captionless Image
37. (ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.2/5) ข้อมูลการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งจากต้นแม่น้ำไปยังปากแม่น้ำ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำตลอดเวลา และหมู่บ้าน 4 แห่ง ที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน้ำมีการใช้น้ำจากแม่น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ดังภาพ จากภาพ หมู่บ้านใดได้รับผลกระทบทั้งจากการกัดเซาะตลิ่งและมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด *
2 points
Captionless Image
13. (ว 3.1 ม.1/1 ) จัดชุดการทดลอง โดยใส่น้ำกลั่นในบีกเกอร์ จำนวน 4 ใบ ใบละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วนำของแข็ง 4 ชนิด คือ A B C และ D ชนิดละ 1 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ใบละ 1 ชนิด จากนั้นใช้แท่งแก้วคนให้ของแข็งและน้ำผสมกัน แล้วนำสารผสมทั้ง 4 ชนิด ไปทำการทดลอง ดังนี้ 1. วางบีกเกอร์ไว้ในแนวที่แสงแดดส่องผ่าน เป็นเวลา 20 นาที พบว่า จะมองเห็นลำแสงผ่านสารผสมระหว่างของแข็ง A กับน้ำ และสารผสมระหว่างของแข็ง D กับน้ำ เท่านั้น และมีเพียงสารผสมระหว่างของแข็ง C กับน้ำ เท่านั้น ที่มีตะกอนอยู่ที่ก้นบีกเกอร์ 2. นำสารผสมแต่ละชนิดใส่ในถุงเซลโลเฟน แล้วแซ่น้ำ พบว่า มีเพียงสารผสมระหว่างของแข็ง B กับน้ำ เท่านั้น ที่สามารถผ่านถุงเซลโลเฟนได้ จากผลการทดลอง สามารถจำแนกสารได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1สารผสมระหว่างของแข็ง A กับน้ำ และสารผสมระหว่างของแข็ง D กับน้ำกลุ่มที่ 2 สารผสมระหว่างของแข็ง B กับน้ำกลุ่มที่ 3 สารผสมระหว่างของแข็ง C กับน้ำกำหนดให้ของแข็งที่ใช้ในการทดลองนี้ เมื่อกระจายอยู่ในน้ำมีขนาดอนุภาคแตกต่างกันโดยอยู่ในช่วง 10-8 – 10-3 เซนติเมตรจากข้อมูล ข้อใดระบุขนาดของอนุภาคที่เป็นไปได้ที่กระจายอยู่ในน้ำของสารผสมแต่ละชนิดไม่ถูกต้อง *
2 points
6. (ว1.1 ม.1/12 ) ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช *
2 points
39. (ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/3) นักเรียนคนหนึ่งสังเกตท้องฟ้าเวลา 19.00.น *
2 points
Captionless Image
11. (ว 1.1 ม.3/6) กิจกรรมในข้อใดจัดเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs *
2 points
15. (ว.3.1 ม.1/4) ข้อมูลแสดงช่วง pH และสีที่เปลี่ยนของอินดิเคเตอร์6 ชนิด เป็นดังนี้ *
2 points
Captionless Image
32.(ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/3) บ้านหลังหนึ่ง เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านดังนี้ 1) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบไส้ กำลังไฟฟ้า 60 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดี กำลังไฟฟ้า 10 วัตต์ โดยเปลี่ยน ทั้งหมด 20 หลอด 2) เปลี่ยนเตารีดกำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ เป็นกำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดให้ บ้านหลังนี้ใช้งานหลอดไฟฟ้า หลอดละ 100 ชั่วโมงต่อเดือน และใช้งานเตารีด 10 ชั่วโมงต่อเดือนเมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน หลังเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้า บ้านหลังนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร *
2 points
3. (ว 1.2 ม.1/6) จัดชุดการทดลองเพื่อศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ดังภาพ จากผลการทดลองข้อใดถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
27.(ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.1/1 ) *
2 points
Captionless Image
29. (ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.3/18) อ้อมต้องการสังเกตรายละเอียดของวัตถุขนาดเล็กชิ้นหนึ่ง เมื่อเธอค้นอุปกรณ์ภายในบ้านกลับไม่พบแว่นขยาย แต่พบกระจกนูน กระจกเว้า แว่นสำหรับคนสายตาสั้น และแว่นสำหรับคนสายตายาว อุปกรณ์สองชนิดใด ที่อ้อมสามารถใช้ขยายขนาดของภาพเพื่อดูรายละเอียดของวัตถุได้ *
2 points
4. (ว 1.2 ม.1/10) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำของพืช โดยจัดชุดการทดลองจำนวน 4 ชุดที่เหมือนกัน ดังภาพ นำแต่ละชุดการทดลองไปวางไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิต่างกันดังตาราง สังเกตระดับน้ำในหลอดทดลองเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง เมื่อทำการทดลองครบ 24 ชั่วโมง ข้อใดเรียงลำดับการคายน้ำในชุดการทดลองทั้ง 4 บริเวณ จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
18.(ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/1) *
2 points
Captionless Image
20.(ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.2/1) *
2 points
Captionless Image
24.(ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.3/3) *
2 points
Captionless Image
38. (ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/1) กราฟแสดงข้อมูลการทำนาย *
2 points
Captionless Image
7. (ว 1.2 ม.2/1) ผลการทดสอบสารอาหารในอาหาร 4 ชนิด เป็นดังตาราง *
2 points
Captionless Image
9. (ว 1.1 ม.3/4) สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณหนึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังแผนภาพ ปัจจัยใดที่อาจทำให้ประชากรกบในสายใยอาหารนี้เพิ่มขึ้น *
2 points
Captionless Image
33.(ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.2/3) *
2 points
Captionless Image
22.(ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.2/1) *
2 points
Captionless Image
28.(ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.1/4) *
2 points
Captionless Image
34.(ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.1/4 )เกษตรกรคนหนึ่งได้ตรวจสอบสมบัติของดินในที่ดิน 2 แปลง เพื่อเตรียมเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร หมายเหตุ การวัดความเค็มของดิน ทำได้โดยการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายเกลือในดิน ซึ่งสกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากการนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเกลือในน้ำ จึงทำให้ประมาณปริมาณเกลือที่ละลายในน้ำที่สกัดออกมาจากดินได้ ค่าการนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็นเดซิซีเมนต่อเมตร (deci Siemens/metre, dS/m)จากข้อมูล หากเกษตรกรต้องการปรับปรุงดินในที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าว เพื่อปลูกพืชไม่ทนเค็มที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกลางละมีปริมาณอินทรียวัตถุปายกลางขึ้นไปการปรับปรุงดินในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
30. (ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.1/3 ) ฟ้าใสศึกษาการดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ โดยใส่น้ำปริมาณเท่ากัน ลงในขวดแบบเดียวกัน ขนาดเท่า กัน 4 ขวด และหุ้มขวดด้วยกระดาษสีต่างๆ ดังภาพและตาราง ก่อนเริ่มการทดลอง ฟ้าใสวัดอุณหภูมิของน้ำทั้ง 4 ขวดได้ 28 องศาเซลเซียส ต่อจากนั้น นำขวดทั้ง 4 ใบไปวางไว้กลางแดดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เท่ากัน แล้วจึงวัดอุณหภูมิของน้ำในขวดอีกครั้งตามหลักการดูดกลืนแสง น้ำในขวดใดจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด *
2 points
10. (ว 1.1 ม.3/4) A B C และ D คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในวัฏจักรคาร์บอนของบริเวณหนึ่ง ดังแผนภาพ จากแผนภาพ กระบวนการใดของวัฎจักรคาร์บอนนี้ที่ช่วยบรรเทาภาวะเรือนกระจกได้ *
2 points
Captionless Image
45.(ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.6/2 ) ข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกของจังหวัด 3 จังหวัด ในช่วงเช้า กลางวัน และกลางคืนของวันเดียวกัน ได้ผลดังนี้
4 points
Captionless Image
ใช่
ไม่ใช่
45.1 ถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ 85% ขึ้นไป จะมีโอกาสเกิดฝนแล้ว
45.2 ในช่วงเวลากลางวัน คนที่อาศัยอยู่ จ.ยะลา จะมีโอกาสตากผ้าแห้งไวกล่าคนที่อาศัยอยู่ จ.กรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่
45.3 ในช่วงเวลาเช้า คนที่วิ่งออกกำลังกายที่ จ.เชียงใหม่ จะรู้สึกตัวเหนียวเหนอะหนะ ไม่สบายตัวกว่าคนที่วิ่งออกกำลังกายที่ จ.กรุงเทพฯ
19.(ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/2) *
2 points
Captionless Image
23.(ตัวชี้วัด ว 4.1 ม.3/2) *
2 points
Captionless Image
25.(ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.3/1) *
2 points
Captionless Image
42. (ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.2/3 )นำของแข็ง A ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีฟ้า ไปทำการทดลองตามขั้นตอนดังแผนภาพต่อไปนี้
4 points
Captionless Image
ใช่
ไม่ใช่
42.1 ของแข็ง A เป็นสารประกอบ ที่ประกอบด้วยธาตุอย่างน้อย 2 ชนิด คือ B และ C
42.2 ของผสมระหว่าง B กับ C สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยวิธีการกลั่น
42.3 ถ้านำสาร A ไปแยกด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีโยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย พบว่า สารสีเขียวจะมีค่า Rf มากกว่าสารสีเหลือง
2. (ว 1.2 ม.1/5) ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลจากกระบวนการออสโมซิส *
2 points
8. (ว 1.3 ม.3/3) โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจากการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมียในครอบครัวหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูกสาว 1 คน และลูกชาย 1 คน พบว่า พ่อแม่และลูกสาวไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกชายเป็นโรคธาลัสซีเมียข้อใดสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมียของครอบครัวนี้ได้ถูกต้อง *
2 points
40. (ตัวชี้วัด ว 7.1 ม.3/1)ข้อมูลแสดงความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 3 ดวง เป็นดังนี้จากข้อมูล ข้อความใดไม่ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
1. (ว 1.2 ม1/1) เมื่อนำชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเซลล์มีส่วนประกอบ ดังนี้ ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม คลโรพลาสต์ และนิวเคลียสชิ้นส่วนที่นำมาศึกษานี้ควรเป็นเซลล์ใด *
2 points
35. (ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/4) จากข้อมูล ถ้าตัวอย่างแร่ A และ B เป็นตัวอย่างแร่ตามมาตรฐานความแข็งของโมส์ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
36. (ตัวชี้วัด ว 6.1 ม.2/8 ) ทดสอบความสามารถในการกักเก็บน้ำของตะกอนชนิดต่างๆ ที่มีสัดส่วนของอนุภาคกรวดและทราย เป็นส่วนผสมแตกต่างกัน โดยจัดชุดการทดลองดังภาพ จากนั้นเทน้ำปริมาตรเท่ากันลงในภาชนะ แล้ววัดความสูงของระดับน้ำในหลอด จากการทดลอง การคาดคะเนผลการทดลองในข้อความใดไม่ถูกต้อง *
2 points
Captionless Image
5. (ว1.1 ม.1/11 ) ข้าวโพดเป็นพืชที่มีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน โดยช่อดอกเพศผู้จะอยู่ส่วนยอดของลำต้น ส่วนช่อดอกเพศเมียจะอยู่ระหว่างกาบใบและลำต้นซึ่งอยู่ต่ำลงมา ยอดของเกสรเพศเมียจะเป็นเส้นบางๆ คล้ายกับเส้นไหมที่ยาวและยื่นออกมาจากปลายช่อดอกเป็นจำนวนมากดอกเพศผู้ของข้าวโพดจะสลัดเกสรก่อนที่เซลล์ไข่ในดอกเพศเมียพร้อมที่จะปฏิสนธิ ดังนั้น ข้าวโพดจึงเป็นพืชที่ผสมข้ามต้นตามธรรมชาติ ซึ่งอาจพบการผสมตัวเองเพียงเล็กน้อยภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยละอองเรณูจะมีชีวิตอยู่ได้นาน 18-24 ชั่วโมง แต่อาจจะตายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ถ้าอุณหภูมิสูงมากๆเกษตรกรคนหนึ่งปลูกข้าวโพด เมื่อเก็บผลผลิตพบข้าวโพดที่มีเมล็ดไม่เต็มฝักจำนวนมาก ถ้าเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดครั้งต่อไป นักเรียนคิดว่าวิธีการใดที่สามารถช่วงป้องกันหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ *
2 points
16. ตารางแสดงสมบัติบางประการและผลการทดสอบธาตุ A B C D และ E เป็นดังนี้ *
2 points
Captionless Image
41.(ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.2/1 ) ผู้ป่วยโรคไตจะมีการทำงานของไตผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถขับของเสีย และปรับสมดุลของน้ำกับแร่ธาตุได้ วิธีหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคไต คือ การฟอกเลือกโดยใช้เครื่องไตเทียม ซึ่งใช้หลักการแพร่ของสารผ่านเยื่อเลือกผ่านในการกำจัดของเสียเหมือนกับท่อของหน่วยไต เป็นดังภาพ
4 points
Captionless Image
ใช่
ไม่ใช่
41.1 ความเข้มข้นของของเสียในเลือดที่จะนำมาฟอกจะต้องน้อยกว่าในเครื่องไตเทียม จึงจะสามารถกำจัดสารนั้นออกจากเลือดได้
41.2 เลือดบริเวณ A มีปริมาณยูเรียสูงกว่า เลือดบริเวณ B
41.3 ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแร่ธาตุสูง
44. (ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.3/1)ปล่อยวัตถุชิ้นหนึ่งให้เคลื่อนที่ตามรางเรียบลื่น จากตำแหน่ง A แล้วผ่านตำแหน่ง B C และ D ตามลำดับ ดังภาพ
4 points
Captionless Image
ใช่
ไม่ใช่
44.1 ที่ตำแหน่ง A วัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงน้อยกว่าที่ตำแหน่ง B
44.2 ที่ตำแหน่ง C วัตถุมีพลังงานจลน์มากกว่าที่ตำแหน่ง D
44.3 ทุกตำแหน่งมีพลังงานกลเท่ากัน
26.(ตัวชี้วัด ว 4.2 ม.3/2) *
2 points
Captionless Image
21.(ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.2/5) *
2 points
Captionless Image
14. (ว 3.1 ม.1/2) ให้ . และ . แทนอนุภาคของสารภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของสาร เป็นดังนี้ ให้ และ แทนอนุภาคของสารภาพแสดงการจัดเรียงอนุภาคของสาร เป็นดังนี้ *
2 points
Captionless Image
12. (ว 2.1 ม.3/7) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สอันตราย พบได้มากในบริเวณใด *
2 points
Submit
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. Report Abuse - Terms of Service