Request edit access
ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เพื่อให้มีผลใช้บังคับครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เพื่อให้มีผลใช้บังคับครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ และให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด
๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๓.๑ เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๔)
๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่สุสานและฌาปนสถานที่กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งและดำเนินการ (ร่างมาตรา ๕)
๓.๓ ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อื่นที่อยู่ในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และเขตเมืองพัทยา (ยกเลิกมาตรา ๑๐ วรรคสอง)
๓.๔ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๑๑)
๓.๕ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดบทนิยามคำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๑๗)
๓.๖ เพิ่มเติมบทบัญญัติให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๒๔/๑)
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๓ และมาตรา ๔)
๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕)
๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เก็บ ฝัง หรือ เผาศพ (มาตรา ๖)
๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา ๗)
๔.๗ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา ๘)
๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๙)
๔.๙ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๐ – ๑๒)
๔.๑๐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๓)
๔.๑๑ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service