Request edit access
แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
คำชี้แจง แบบสำรวจความต้องการชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ ที่มีต่องานบริการด้านต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความต้องการตามความเป็นจริง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆ
ส่วนที่ 3 ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy