Request edit access
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม
คำชี้แจง
ด้วย คณะ/วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม กำลังดำเนินการสำรวจภาวะการ มีการทำของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาถึงสภาพการมีงานทำ/ปัญหาหรืออุปสรรค ในการทำงาน ตลอดจนความต้องการในการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ คณะ/วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้สำเร็จการศึกษา ในการให้ข้อมูล ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากท่านนั้น คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม จะทำการเก็บเป็น “ความลับ” และจะนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในภาพรวม เท่านั้น และโปรดตอบกลับมาภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับแบบสอบถามนี้ คณะ/วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบคุณผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม ในครั้งนี้

แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้วหรือดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของธุรกิจ)
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 1. ชื่อสถาบันคณะ/วิทยาลัย *
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. ผู้สำเร็จการศึกษา (ชื่อ - สกุล) *
Your answer
4. ระดับการศึกษา *
5. สาขาวิชา *
6. ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
7. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service