Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนต่อหน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ได้รับมอบหมายที่ตรงกับความสามารถและมีปริมาณที่เหมาะสม
2. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
ด้านวัฒนธรรมองค์กร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3. บรรยากาศในการทำงาน การทำงานเป็นทีม (มีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา)
4. ให้ความเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และพัฒนาการทำงาน
6. การทำงานมุ่งคุณภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
7. การจัดสถานที่ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
8. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ
ด้านภาวะผู้นำองค์กร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
9. ให้ความสำคัญต่อบุคลากร โดยมีการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจบุคลากรในโอกาสต่างๆ
10. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
12. มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ
ด้านสวัสดิการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
13. การจัดสวัสดิการต่างๆ มีความเหมาะสม
14. ความสะดวกสบายในการขอรับสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
15. การสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
16. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงาน
Submit
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service