แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ม.ต้น
351 responses
Loading...
Loading responses...
๑. ระบุเพศ ผู้ตอบแบบสอบถาม
No responses yet for this question.
๒. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
No responses yet for this question.
ข้อ ๓-๒๓ โปรดคลิกเลือกคำตอบตามระดับความคิดเห็นของท่าน
No responses yet for this question.
๒๔. ท่านคิดว่าได้รับความรู้คุ้มค่ากับการเสียเวลามาเข้าค่ายหรือไม่
No responses yet for this question.
๒๕. ท่านคิดว่าควรจัดค่ายวิชาการแบบบูรณาการนี้ในปีถัดไปหรือไม่
No responses yet for this question.
๒๖. โปรดบรรยายความประทับใจที่ได้เข้าค่ายฯ ครั้งนี้
No responses yet for this question.
๒๗. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดค่ายฯ ครั้งนี้
No responses yet for this question.
๒๘. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.