Request edit access
Fotomarat[h]on 2019 - "BAUhausowe powroty"
Organizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Koordynatorka: Sandra Mazur, sandra.mazur@haus.pl, tel. 77 402 51 05
Email address *
Imię i nazwisko *
Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres korespondencyjny: *
Numer telefonu: *
Fotografią zajmuję się: *
Jaki sprzęt będziesz używać podczas Fotomarat[h]onu? *
Jaki model aparatu/smartphone'a będziesz używać podczas Fotomarat[h]onu? *
INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje: 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest: Związek Stowarzyszeń Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach za numerem: 0000001456, legitymująca się nadanym numerem NIP: 6312179615 oraz REGON: 273858174.2. Telefon kontaktowy do Administratora: +48 32 461 20 70, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: haus@haus.pl3. Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru do projektu Nowa Kuźnia Młodych Liderów, kontaktu w trakcie trwania projektu i rozliczenia.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu.5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:a. Biuro rachunkoweb. Partnerzy projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Konsulat RFN w Opolu6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:a. zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO**);Administrator przetwarza dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem: realizacją celów statutowych7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym momencie cofnięte, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek uczestnictwa w projekcie9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, na zasadach wskazanych w UODO* i RODO**:a. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych: może zwrócić się do Administratora o wskazanie, czy Administrator przetwarza jej dane, jakie to dane, jakie są cele przetwarzania, komu dane mogą być przekazywane a także jakie środki ochrony danych osobowych jej przysługują;b. żądać ich sprostowania: może zwrócić się do Administratora wskazując, że dane są błędne lub nieaktualne, lub niekompletne;c. żądać ich usunięcia – może zwrócić się do Administratora o usunięcie danych, w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę, nie ma zaś żadnej innej podstawy przetwarzania, osoba zgłosi sprzeciw, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;d. żądać ograniczenia przetwarzania – może zwrócić się do Administratora w szczególności, jeżeli: kwestionuje prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie żąda ich usunięcia, Administrator nie potrzebuje już przetwarzać danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw;e. do przenoszenia danych – zażądania od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych;f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa – w każdym przypadku w którym sądzi, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO**.10. Administrator przetwarza dane na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO* i RODO**;11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.* ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG PERSÖNLICHER DATENIm Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie von ihrem Administrator (der betroffenen Person) erhalten haben, teilt der Verband der Vereine Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit mit Sitz in Gleiwitz Folgendes mit:1. Der Administrator der personenbezogenen Daten (im Folgenden: „Administrator“) ist: Verband der Vereine Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit mit Sitz in Gleiwitz, ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, deren Registerdateien im Register des Amtsgerichts in Gleiwitz der 10 Handelsabteilung des Landesgerichtsregister unter der Nummer 0000001456 mit der folgenden Steueridentifikationsnummer NIP 6312179615 und der Identifikationsnummer REGON 273858174 geführt werden.2. Wenden Sie sich telefonisch an den Administrator: +48 32 461 20 70, E-Mail-Adresse, über die Sie den Administrator kontaktieren können: haus@haus.pl3. Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Rekrutierung für das Projekt „Akademie für junge Führungskräfte der DMi”, der Kontaktaufnahme während des Projekts und der Abwicklung verarbeitet.4. Personenbezogene Daten werden nur bis zur Zeit von 5 Jahren nach Abschluss des Projekts verarbeitet.5. Personenbezogene Daten können folgenden Empfängern in dem für die Datenverarbeitung erforderlichen Zeitraum und Umfang zur Verfügung gestellt werden:a) Buchhaltungsbürob) Projektpartner: Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln, Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln6. Die Verarbeitung personenbezogener Daten basiert auf:a. Zustimmung der betroffenen Person (Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO**);Der Administrator verarbeitet Daten in Bezug auf das berechtigte Interesse: die Umsetzung des Satzungszweck7. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung kann jederzeit widerrufen werden, was die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor deren Widerruf nicht berührt.8. Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig, aber gleichzeitig Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt9. Die betroffene Person hat das Recht, zu den im Datenschutzgesetz UODO * und DSGVO ** festgelegten Bedingungen:a. den Administrator auffordern, auf personenbezogene Daten zuzugreifen: den Administrator auffordern, anzugeben, ob der Administrator seine Daten verarbeitet, um welche Daten es sich handelt, zu welchen Zwecken die Verarbeitung dient, wer auf die Daten übertragen werden darf und über welche Mittel zum Schutz personenbezogener Daten er verfügt;b. ihre Berichtigung verlangen: den Administrator bitten, anzugeben, dass die Daten falsch, veraltet oder unvollständig sind;c. ihre Löschung beantragen - den Administrator auffordern, Daten zu löschen, insbesondere wenn: persönliche Daten sind nicht mehr notwendig für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, die Person die Einwilligung widerrufen hat, keine andere Grundlage für die Verarbeitung besteht, die Person widerspricht, personenbezogene Daten sind rechtswidrig verarbeitet; d. eine Einschränkung der Verarbeitung beantragen - den Administrator insbesondere fragen, wenn: die Richtigkeit der Daten bestritten wird (für einen Zeitraum zur Überprüfung der Richtigkeit), die Verarbeitung unzulässig ist, die Person jedoch keine Löschung beantragt, der Administrator keine Daten mehr verarbeiten muss, sondern für die Person benötigt wird in Bezug auf sie wurde ein Einspruch erhoben, um Ansprüche festzustellen, zu untersuchen oder zu schützen; e. Daten übertragen - den Administrator auffordern, seine Daten in einem allgemein verwendeten maschinenlesbaren Format bereitzustellen;f. eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen: der Präsident des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten - Republik Polen, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa - in jedem Fall, in dem er der Ansicht ist, dass die personenbezogenen Daten durch den Administrator unter Verletzung der DSGVO ** verarbeitet werden.10. Der Administrator verarbeitet Daten gemäß den geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere Datenschutzgesetz UODO * und DSGVO**.11. personenbezogene Daten werden nicht für automatisierte Entscheidungsprozesse einschließlich Profilerstellung verwendet.* Gesetz vom 10. Mai 2018 zum Schutz personenbezogener Daten. (GBl.RP von 2018, Pos. 1000)** Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Datenschutz-Grundverordnun
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z powyższym oświadczeniem *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i w zakresie wskazanym powyżej *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej. Report Abuse