Request edit access
Formularz rejestracyjny na śniadanie biznesowe "Podatki 2020"
Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz i zarejestruj się już dziś!

Zaproszenie skierowane jest do dyrektorów i managerów zarządzających działami finansowymi lub podatkowymi oraz do głównych księgowych.
Organizatorami szkolenia jest kancelaria WPW Wołczek, Proksa i Wspólnicy oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla dwóch pierwszych osób z jednej firmy.

Prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 13 listopada.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Zapraszamy 20 listopada 2019 r. o godz. 9:30-13:30. Miejsce szkolenia: Hotel DeSilva Premium, ul. Leona Powolnego 10, Opole
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Firma *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon
Your answer
Na jakie pytania chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź podczas szkolenia?
Your answer
Po szkoleniu będzie możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje - czy chce Pan/Pani z nich skorzystać? *
Organizatorem szkolenia jest firma WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z uwagi na brak miejsc lub na konkurencyjny charakter prowadzonej działalności.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. Zapraszamy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
*
Klauzula informacyjna
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław („WPW”) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, a więc jest podmiotem decydującym, w jaki sposób Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane. Można się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 71 307 47 40 lub poprzez adres e-mail biuro@wpw-doradztwo.pl


Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WPW?

WPW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
· umożliwienia udziału w szkoleniu na temat zmian w prawie podatkowym;
· prowadzenie wobec Pani/Pana marketingu bezpośredniego;
· archiwizacji dokumentów;
· dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
· tworzenia analiz i statystyk;
· zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez WPW obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Dlaczego WPW może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

WPW może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WPW, którym jest:
· organizacja i przeprowadzenie szkolenia na temat zmian w prawie podatkowym;
· zapewnienie rozliczalności;
· prowadzenie marketingu bezpośredniego;
· dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
· przechowywanie dokumentów dla celów archiwalnych;
· tworzenie analiz i statystyk;
· zapewnienie rozliczalności.


Czy musi Pani/Pan podać WPW swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest wymogiem udziału w szkoleniu na temat zmian w prawie podatkowym. W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, Pani/Pana udział w szkoleniu na temat zmian w prawie podatkowym może stać się niemożliwy.

Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec WPW w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WPW może Pani/Pan żądać od WPW:
· dostępu do danych;
· sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
· usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WPW; gdy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzania danych; gdy zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
· ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający WPW sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Pani/Pana dane nie są już potrzebne WPW, ale mogą być potrzebne Pani/Panu
do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
· przeniesienia danych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub
na podstawie zgody przez Panią/Pana wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WPW do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
· przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Komu WPW udostępnia Pani/Pana dane osobowe?

WPW może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:
· podmiotom wspierającym WPW w organizacji szkolenia na temat zmian w prawie podatkowym, np. Partnerom wydarzenia, podmiotom świadczącym usług IT, kurierom, pracownikom ochrony;
· podmiotom powiązanym z WPW w ramach grupy kapitałowej WPW, przy realizacji obowiązków raportowych
i sprawozdawczych;
· organom publicznym uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.


Jak długo WPW przechowuje Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z udziałem w szkolenia na temat zmian w prawie podatkowym będą przechowywane przez okres organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na cele:
· przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych (w szczególności informowania o merytorycznych wydarzeniach, których WPW jest organizatorem lub partnerem) – przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności
od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
· rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – przechowywane będą co do zasady bezterminowo;
· w przypadku powstania po stronie WPW uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.


Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Pani/Pana dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pani/Pana pracy, Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jeśli chce Pani/Pan pozostać z nami w kontakcie, prosimy wskazać preferowaną formę otrzymywania informacji:

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne i w szczególności oznacza, że mogą Państwo otrzymywać od firmy WPW drogą mailową lub telefonicznie oferty lub informacje marketingowe, w szczególności informacje o merytorycznych wydarzeniach, których firma WPW jest organizatorem lub partnerem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy cofnięcia udzielonej zgody (m.in. poprzez informację mailową wysłaną na adres: biuro@wpw-doradztwo.pl).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy