แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

Customer Satisfaction Survey

  เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ Dear Valued Customer,

  เพื่อการพัฒนาในคุณภาพและบริการของทาง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) จึงขอความกรุณาจากท่านสละเวลาอันมีค่าของท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามข้อมูลข้างล่างนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาที่ดียิ่งๆขึ้นไป We would like to express our sincere appreciation for your continuous support in our products and we would be grateful if you could spare a few minutes to complete the customer satisfaction survey to help us to improve our further product and services. โดยท่านสามารถทำเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านเห็นสมควร Please check the boxes to indicate your degree of satisfaction
  This is a required question
  This is a required question
  1. คุณภาพของสินค้า (Quality)
  2. สมรรถนะในการใช้งาน (Performance)
  3. ราคา (Pricing)
  4. ระยะเวลาในการส่งมอบ (Delivery time)
  Please enter one response per row
  1. การตอบข้อมูลที่รวดเร็ว (Promptness in response)
  2. มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)
  3. การบริการหลังการขาย (After Sales Service)
  Please enter one response per row
  This is a required question

  SAD-F-71-014 Re.03
Request edit access