Request edit access
6 แบบประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ - สกุล นักศึกษา (คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล)
Your answer
รหัส
Your answer
2.ระดับ
3. หลักสูตร
4. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 คุณภาพต่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกคะแนนตามหัวข้อส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (คะแนนเต็ม ข้อละ 5 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 88-100 ระดับการประเมิน คือ Excellent ผลการประเมิน คือ ดียอดเยี่ยม
คะแนน 74-87 ระดับการประเมิน คือ Good ผลการประเมิน คือ ดี
คะแนน 60-73 ระดับการประเมิน คือ Pass ผลการประเมิน คือ ผ่าน
คะแนน ต่ำกว่า 60 ระดับการประเมิน คือ Fail ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่าน
ส่วนที่ 1 : รายงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (70 %)
5
4
3
2
1
1.ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย
2.ความเกี่ยวข้องของปัญหาการวิจัยกับสภาพปัจจุบันและสาขาวิชาที่ศึกษา
3.ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับปัญหาการวิจัย
4.วรรณกรรมครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี มีความเชื่อมโยงกับหัวข้อการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.ความเหมาะสมของวิธีการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย
6.ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย เทคนิคการวิจัย การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
7. ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูล
8.ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
9.ความสามารถในการเสนอผลการวิจัย เช่น การใช้กราฟ ตาราง รูปภาพที่เหมาะสม
10.ความสอดคล้องของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์
11.ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ และการวิจัยที่ควรทำต่อไปในอนาคต
12.คุณภาพและ ความชัดเจนในการเขียนบทคัดย่อ
13.ความถูกต้องของการอ้างอิง และบรรณานุกรม ตามรูปแบบที่กำหนด
14.ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ในการเขียน
ส่วนที่ 2 : การนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม (30 %)
5
4
3
2
1
1. ความเหมาะสมของวิธีการนำเสนอและสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
2. การนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม
3. บุคลิกภาพ การแสดงออก ความเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ
4. ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน
5. การตอบคำถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัย
6. ความเข้าใจในงานวิจัยที่ทำและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการวิจัยต่อองค์ ความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ
ตอนที่ 3 การปรับปรุงและข้อเสนอแนะงานวิจัย (ถ้ามี โปรดระบุ) ดังนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms