Request edit access
ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร รพ.ยะหริ่ง 59
1.1 เพศ
1.2 ช่วงอายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 สถานภาพการทำงาน
1.5 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ทำงาน
ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 2 คำถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Your answer
2.1 ความพึงพอใจต่องานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
Your answer
2.1.1 ท่านได้ทุ่มเทปฏิบัตงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
2.2.2 ท่านคิดว่าท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสม
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2 ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Your answer
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.3 ความพึงพอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Your answer
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4 ความพึงพอใจต่อภาวะผู้นำ
Your answer
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5 ความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมองค์กร
Your answer
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.6 ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการ
Your answer
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7 ความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
ความผูกพันต่อองค์กร 3.1 การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
Your answer
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2 ความภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
Your answer
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3 การดำรงสมาชิกภาพและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
Your answer
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดต่างๆ หรือกิจกรรมที่อยากให้มี
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms