Request edit access
Hoofdstuk 1: Bouwbesluit 2012
Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In dit artikel staan de definities van de in het Bouwbesluit 2012 gebruikte begrippen.
Artikel 1.2 Aantal personen
Dit artikel gaat over beperkingen in het aantal personen per m2. Op een woonfunctie, zoals een tiny house, is deze beperking echter niet van toepassing.
Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbeginsel
Aan bepaalde voorschriften in het bouwbesluit hoeft niet te worden voldaan als een gelijkwaardige oplossing wordt toegepast, welke aan dezelfde eisen voldoet. Bouwen voor particulier eigendom kent alleen een verplichte aansluiting voor water. Een aansluiting op het distributienet voor warmte is verplicht als er direct in de periode ervoor al een aansluitplicht gold, maar een gelijkwaardige oplossing mag worden toegepast.
Artikel 1.4 Gemeenschappelijk en gezamenlijk
Dit artikel gaat over het wel of niet gemeenschappelijk zijn van een "ruimte". Indien een gebied gemeenschappelijk is, mag deze niet worden meegerekend in het totale oppervlak of moet naar verhouding worden meegerekend. Een ruimte gedeeld door meerder wooneenheden (bijv. een woonkamer delen met meerder tiny houses) is dus gemeenschappelijk. Met aan- of bijbouwen moet men hier rekening mee houden.
1.5 Toepassing normen en certificatie- en inspectieschema's
In het Bouwbesluit 2012 wordt geregeld verwezen naar normen waarvoor een NEN-EN is aangewezen. Voorschriften moeten hier dan aan voldoen.
1.6 In de handel brengen
Dit artikel gaat over het in de handel brengen van bouwproducten. Voor tiny houses waarschijnlijk niet relevant.
1.7 CE-markeringen
Dit artikel is komen te vervallen per 22-11-2013
1.8 Toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen
Dit artikel gaat over het toepassen van bouwproducten met een CE-markering om aan eisen in het bouwbesluit te voldoen. Het moet overeenkomstig de prestatieverklaring worden verwerkt.
1.9 Certificatie- en inspectie-instellingen kwaliteitsverklaringen
Dit artikel gaat over de inspectie en instellingen van bouwproducten, welke voor tiny houses niet relevant is.
1.10 Verordening bouwproducten
Handelen in strijd met de verplichtingen die voortvloeien uit de verordening bouwproducten is verboden. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de implementatie van de verordening bouwproducten.
1.11 Erkenning kwaliteitsverklaringen
Dit artikel gaat over kwaliteitsverklaringen, welke voor tiny houses niet relevant zijn.
1.12 Verbouw
Indien men geheel of gedeeltelijk gaat vernieuwen, veranderen of vergroten zijn de bouwvoorschriften van nieuwbouw van toepassing. Echter, voor particulier eigendom zijn per 1 juli 2015 de voorschriften van bestaande bouw van toepassing (publicatie in Staatsblad 249). Bij installaties (hfd 6) is het rechtens verkregen niveau van toepassing, dus zoals het was bij het verkrijgen: bestaand of nieuw.
1.12 a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom
Dit is een belangrijk artikel voor tiny houses. Hierin staat dat bij het bouwen voor particulier eigendom bepaalde eisen komen te vervallen of dat eisen voor bestaande bouw mogen worden toegepast, welke minder 'streng' zijn. Aansluiting op het distributienet voor elektra, gas en warmte is niet verplicht, tenzij er al sprake was van een aansluitplicht voor warmte. Warmte en water mogen worden vervangen door gelijkwaardige oplossingen. Gelijkwaardigheid wordt getoetst bij de aanvraag voor de vergunning.
1.13 Monumenten
Dit artikel gaat over voorschriften aangaande monumenten, welke voor tiny houses niet van toepassing zijn.
1.14 Tijdelijk bouw
Een tijdelijk bouwwerk mag aan de voorschriften in de hoofdstukken 2 t/m 6 voldoen aan de eisen voor bestaande bouw, tenzij anders is voorgeschreven. Als het als permanent bouwwerk aanwezig blijft, moet het voldoen aan de eisen van nieuwbouw. Voor tiny houses voor particulier eigendom mag sowieso aan de eis van bestaande bouw worden voldaan, ongeacht het tijdelijke of permanente karakter.
1.15 Verplaatsing
Als een tiny house wordt verplaatst geldt het rechtens verkregen niveau, dus bestaand blijft bestaand en nieuwbouw blijft nieuwbouw. Een tiny house als tijdelijk bouwwerk behoudt alleen het rechtens verkregen niveau indien het na verplaatsing ook weer tijdelijk is. Voor particulier eigendom gelden de eisen voor bestaande bouw, maar indien er een permanent karakter ontstaat, kan na verplaatsing de eis voor nieuwbouw ontstaan.
1.16 Zorgplicht
Dit artikel gaat over de veiligheid, onderhoud en wijzigen van installaties zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het bouwbesluit.
1.17 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden
Dit artikel gaat over de geldigheid van constructieonderdelen en de benodigde documentatie. Dit artikel lijkt niet relevant voor tiny houses.
1.18 Gebruiksmeldingplicht
Dit artikel gaat over het in gebruik nemen van een bouwwerk. Voor tiny houses lijkt dit artikel niet van toepassing.
1.19 Indiening gebruiksmelding
Dit artikel gaat over het indienen van een gebruiksmelding, welke voor tiny houses niet relevant lijkt te zijn.
1.20 Afhandeling gebruiksmelding
De melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.
1.21 Nadere voorwaarden na gebruiksmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.22 Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.23 Aanwezigheid bescheiden
Tijdens het bouwen zijn de benodigde vergunningen en bescheiden aanwezig. Dit lijkt minder van toepassing op tiny houses tijdens het bouwen, maar wel meer bij het plaatsen ervan.
1.24 Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.25 Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.26 Sloopmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.27 indieningswijze sloopmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.28 Afhandeling sloopmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.29 Nadere voorwaarden na sloopmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.30 Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.31 Samenloop sloopmelding en omgevingsvergunning
Vervallen per 01-03-2013
1.32 Aanwezigheid bescheiden
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
1.33 Mededeling aanvang en beëindigen sloopwerkzaamheden
Dit artikel lijkt niet van toepassing op tiny houses.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy