Request edit access
แบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
Required
2.สถานภาพในการทำงาน *
3.ตำแหน่ง *
4.สังกัดหน่วยงาน *
5.ท่านเคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยงานหรือดำเนินการผ่านมหาวิทยาลัยหรือไม่
หากท่านเคยได้รับทุนกรุณาระบุแหล่งที่มาของทุนวิจัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6.ท่านเคยได้รับบริการด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในด้านใดต่อไปนี้
Clear selection
7.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ
Clear selection
ตอนที่ 2 การประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย
2.ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอรับทุน
3.ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน
4.ความโปร่งใสยุติธรรมในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
5.การตัดสินผลและระยะเวลาในการประกาศผล
6.จำนวนเงินทุนวิจัยมีความเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย
7.ความทั่วถึงของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยแก่บุคลากร
8.กำหนดระยะเวลามีความเหมาะสม/งานวิจัยสำเร็จตรงตามเวลา
9.คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
10.ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อไป
11.การติดตาม รายงานความก้าวหน้างานวิจัย/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
12.การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
13.การสนับสนุนทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
การประเมินผลต่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งสนับสนุนการทำวิจัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือ
2.การให้บริการของห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
3.การให้บริการทางเวปไซด์ของสถาบันวิจัยเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย
4.ระบบรักษาความปลอกภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
5.โครงการหนุนเสริมต่างๆด้านการวิจัย
6.แบบฟอร์มต่างๆที่เอื้อต่อการวิจัย
7.การให้คำปรึกษา/การแนะนำในการดำเนินการวิจัยจากพี่เลี้ยงหรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงาน
8.ช่องทางการสื่อสารทาง facebook / line/สารวิจัยอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย
9.การให้บริการของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย
10.ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลงานวิจัย
11.สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.โครงการอบรมต่างๆหรือการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญเพื่อเอื้อต่อการวิจัย
2.สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัย
3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy