Request edit access
แบบประเมินการดำเนินงาน DLTV (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านผ่านดาวเทียม (DLTV) ในมาตรฐานด้านการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำชี้แจง
1. ผู้ประเมินศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินของรายการต่าง ๆ ในแนวทางการประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. แบบประเมินฉบับนี้เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 2 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ มี 2 ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 2 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
3. ให้ผู้ประเมินพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาในแต่ละรายการแล้วบันทึกเครื่องหมาย ในกรณีที่ผ่าน และบันทึกเครื่องหมาย  ในกรณีที่ไม่ผ่านในช่อง ผ./มผ. พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตลงในช่องที่กำหนด
4. แบบประเมินฉบับนี้สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินตนเองและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประเมิน

กรุณาเลือกภาค *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
Website
Your answer
E-mail *
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง ให้ผู้นิเทศเลือกตอบโดยทำเครื่องหมายถูกลงใน  และเติมข้อความในช่องว่าง
ตามความเป็นจริง (ตอบได้หลายข้อ)
1. ผู้รับผิดชอบหลัก คือ *
Required
2. ลักษณะของการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการดำเนินงาน DLTV ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ *
Required
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง ให้ผู้นิเทศทำเครื่องหมายถูก และเขียนข้อเสนอแนะลงในช่องในช่อง  ในแต่ละรายการ
ตัวชี้วัดที่ 1 มีนโยบายและแผนการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม
2. มีคณะกรรมการดำเนินงานหรือผู้รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาทางไกล
3. มีปฏิทินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
4. ดำเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้
ข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 1
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีแผนงาน โครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการจำเป็น
2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของบุคลากร
4. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 2
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2. มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศ ตามปฏิทิน
4. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 3
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินและรายงานผล *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีแผนการประเมินผล
2. มีคณะกรรมการประเมินผล
3. ดำเนินการประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. สรุปและรายงานผล
ข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 4
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5 การสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในเขตพื้นที่การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
2.ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
4. ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
ข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 5
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6 การคัดเลือกผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศและการเผยแพร่ *
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1. มีระบบการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม
2. รวบรวมและจัดทำสารสนเทศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
4. ยกย่องชิดชูเกียรติบุคลากร โรงเรียนที่ดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ประสบผลสำเร็จ
ข้อสังเกต
Your answer
สรุปคะแนนตัวชี้วัดที่ 6
คำชี้แจง ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ปฏิบัติ 1 ข้อได้ 1 คะแนน
*
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 6
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ *
Required
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ย 3.21 – 4.00 ได้ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 3.20 ได้ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 2.20 ได้ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.20 ได้ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรร และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
Your answer
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
Your answer
3) ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms