Enquête Visie Marken
241 responses
Loading...
Loading responses…
Dit is uw kans om uw mening te geven !
Verkiezing van het burgerparticipatieplan 2014 => Breng uw stem liefst digitaal uit !
No responses yet for this question.
1) Algemeen
Geslacht
No responses yet for this question.
Leeftijd
No responses yet for this question.
Gebied
No responses yet for this question.
Communicatiemiddelen (kruis de 3 belangrijkste aan):
No responses yet for this question.
Wat verstaat u onder leefbaarheid op Marken (meerdere antwoorden mogelijk):
No responses yet for this question.
Acht u de leefbaarheid vanuit uw definitie op dit moment voldoende:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Verwacht u een verschil in leefbaarheid tussen nu en over 10 tot 15 jaar:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Denkt u dat het opstellen van een visie voor Marken zinvol is voor het behoud van leefbaarheid:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
2) Thema Verenigingen
Hoe heeft u het weekend “van alle Mark(t)en thuis” (11 en 12 april) ervaren:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Wat vindt u van een overkoepelende stichting voor alle verenigingen en stichtingen:
No responses yet for this question.
Waar ziet u mogelijkheden voor onderlinge samenwerking (meerdere antwoorden mogelijk):
No responses yet for this question.
Is er een vereniging die u mist (denk ook aan de doelgroep < 12 jaar die deze enquête niet invult):
No responses yet for this question.
3) Thema Jeugd
In hoeverre vindt u een (dagelijkse) peuteropvang (0 tot 4 jaar) op Marken belangrijk:
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u een (dagelijkse) buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) op Marken belangrijk:
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u het belangrijk dat de SMJ (12 t/m 25 jaar) blijft bestaan:
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u het belangrijk dat Stichting Speeltuin Marken blijft bestaan:
No responses yet for this question.
Mist u evenementen voor de jeugd en zo ja welke:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
4) Thema Voorzieningen
Wat vindt u de belangrijkste vijf voorzieningen welke nooit van Marken mogen verdwijnen:
No responses yet for this question.
Mist u op dit moment een voorziening:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Maakt u gemiddeld minimaal 1 keer per maand gebruik van de bibliotheek op Marken:
No responses yet for this question.
Doet u uw huishoudelijke boodschappen op Marken:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Maakt u gebruik van de pinautomaat op Marken:
No responses yet for this question.
Maakt u gemiddeld minimaal 1 x per week gebruik van het openbaar vervoer:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Wat is nodig om u meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer (meerdere antwoorden mogelijk):
No responses yet for this question.
5) Thema Toerisme
Wat vind u het meest unieke aan Marken (drie zaken benoemen):
No responses yet for this question.
Welke waarde heeft het toerisme voor u als bewoner (of ondernemer):
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Wat vindt u van het aantal toeristische voorzieningen op Marken:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Hoe zou het toerisme op Marken zich verder moeten ontwikkelen naar de toekomst toe: (kruis er maximaal twee aan)
No responses yet for this question.
6) Thema openbare ruimte
In hoeverre vindt u behoud van weids en open landschap op land en water belangrijk:
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed belangrijk:
No responses yet for this question.
Wat vindt u van de onderhouds kwaliteit van onze infrastructuur (wegen, bruggen, dijk, etc.):
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Wat vindt u van de bereikbaarheid van de oude kern en de haven:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u het belangrijk dat de Eilandraad is betrokken bij het ontwerp van de dijkversterking op Marken (start uitvoering is nu gepland voor 2018):
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u het belangrijk dat ook wordt gekeken naar maatregelen om (letsel)schade bij een eventuele overstroming te beperken:
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u het belangrijk dat de dijk, naast een waterkerende functie, ook een verblijfsfunctie krijgt voor inwoners van Marken en bezoekers (denk aan strandjes, steigers, bankjes, picknicktafels, aanmeervoorzieningen voor kleine bootjes, etc.):
No responses yet for this question.
In hoeverre vindt u het belangrijk dat u via Rijkswaterstaat persoonlijk wordt geïnformeerd over de voortgang van het ontwerpproces:
No responses yet for this question.
Vindt u dat de Nieuwe Dijk (Bukdijk) zo moet blijven als deze nu is:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Bent u tevreden over de gemeentelijke handhaving rond het inrij- en parkeerverbod:
No responses yet for this question.
7) Thema Wonen
Vanaf 2011 zijn er op het voormalige Voor Anker terrein appartementen voor senioren gerealiseerd. Hoe tevreden bent u over de esthetische en ruimtelijke uitvoering daarvan:
No responses yet for this question.
Het afgelopen jaar zijn er in de voormalige seniorenwoningen tijdelijke jongerenwoningen gerealiseerd. Hoe belangrijk vindt u dat er meer DEFINITIEVE jongerenwoningen komen:
No responses yet for this question.
In de oude kern staat veel te koop waar over het algemeen een verbouwing nodig is om deze woningen aan de huidige eisen te laten voldoen. Hoe belangrijk vindt u het dat hier een collectief plan voor wordt opgesteld waarbij woningbouwcorporaties en gemeente Waterland een rol spelen:
No responses yet for this question.
Vindt u dat er op Marken meer woningen gebouwd moeten worden:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Vindt u dat er op Marken meer sociale huurwoningen moeten komen:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Het ontwerp bestemmingsplan Bennewerf is in behandeling bij gemeente Waterland en het oude plan Minneweg-Noord zou op termijn wellicht weer van de plank gehaald kunnen worden. Bent u voor of tegen bouwplannen buiten de huidige bebouwingscontour:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
8) Thema Promotie Marken
Wat vindt u fijn aan het wonen op Marken (kruis er maximaal drie aan):
No responses yet for this question.
Wat vindt u niet fijn aan het wonen op Marken (kruis er maximaal drie aan):
No responses yet for this question.
Als u iemand van buiten zou willen interesseren om op Marken te gaan wonen, welke drie argumenten zou u dan noemen:
No responses yet for this question.
Heeft u weleens Marken gepromoot als aantrekkelijke woonlocatie:
No responses yet for this question.
Tekstvak
No responses yet for this question.
Welke activiteiten bieden volgens u de meeste kans op succes om nieuwe inwoners te werven:
No responses yet for this question.
Einde enquête
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.