แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก

เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผน ปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้่รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
  เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  Please enter one response per row
  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
  Please enter one response per row
  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบข้อมูลในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
  อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
  Please enter one response per row
  This is a required question
Request edit access