សំណើប្រធានបទ-PROPOSE TOPIC

ទម្រង់ "សំណើប្រធានបទ-PROPOSE TOPIC" មិន​​ទទួល​យក​ការ​ឆ្លើយតប​ទៀត​ទេ​។ សូម​ព្យាយាម​ទាក់ទង​ទៅ​ម្ចាស់​នៃ​ទម្រង់​នេះ ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិតថា​នេះ​ជា​កំហុស​មួយ​។