The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia Sztuki
Archeologia
Muzykologia
Italianistyka
Inne
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Wyrażam zgodę
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Tak
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Zapoznałem/łam się z klauzulą
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Imię i Nazwisko
No responses yet for this question.
Kierunek Studiów
No responses yet for this question.
Na którym roku studiów jesteś ?
No responses yet for this question.
Adres e-mail
No responses yet for this question.
Numer kontaktowy
No responses yet for this question.
Uczulenia
No responses yet for this question.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Formularzu dla niezbędnych potrzeb wyjazdu Objazd Zerowy Rajgród 2019, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
No responses yet for this question.
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne z prawdą.
No responses yet for this question.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyjazdu Objazd Zerowy Rajgród 2019 ; Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty); Dane przechowywane będą przez okres 5 lat; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. *
No responses yet for this question.
of
9
.