Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานประกันคุณภาพและประเมินผล
เพศ
ตำแหน่ง
ความถี่ในการใช้บริการต่อปีการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
2. มีความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
3. ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. มีช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. การเข้าถึงข้อมูลให้บริการของเว็บไซต์ สะดวกและรวดเร็ว
3. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้เว็บไซต์งานประกันคุณภาพและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms