Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานประกันคุณภาพและประเมินผล
เพศ *
ตำแหน่ง *
ความถี่ในการใช้บริการต่อปีการศึกษา *
หน่วยงานที่สังกัด *
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
2. มีความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
3. ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. มีช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. การเข้าถึงข้อมูลให้บริการของเว็บไซต์ สะดวกและรวดเร็ว
3. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้เว็บไซต์งานประกันคุณภาพและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms