Request edit access
แบบสอบถามสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้บริการในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบข้อคำถามทุกข้อให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาให้มากที่สุด ยกเว้น ข้อคำถามใดที่นักศึกษาไม่ต้องการใช้บริการของมหาวิทยาลัยไม่ต้องตอบข้อคำถามนั้น ทั้งนี้คำตอบและข้อมูลของนักศึกษา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบมีคำตอบให้เลือกตอบ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service