แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
62 responses
Loading...
Loading responses…
การมาขอรับบริการครั้งนี้ติดต่อกลุ่มงานใด?
No responses yet for this question.
เรื่องที่มาติดต่อขอรับบริการครั้งนี้
No responses yet for this question.
จำนวนครั้งของการมาขอรับบริการ
No responses yet for this question.
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการในคุณภาพงานบริการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
(ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ)
No responses yet for this question.
(ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ)
No responses yet for this question.
(ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก)
No responses yet for this question.
(ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ)
No responses yet for this question.
ประเด็นความไม่พึงพอใจ 3 อันดับแรก
ระบุความไม่พึงพอใจ(ข้อ1)
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
ระบุความไม่พึงพอใจ(ข้อ2)
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
ระบุความไม่พึงพอใจ(ข้อ3)
No responses yet for this question.
No responses yet for this question.
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จุดเด่นของการให้บริการ
No responses yet for this question.
สิ่งที่ควรปรับปรุง
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ
No responses yet for this question.
ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาแยกแยะประเด็นสำคัญ
เพศ
No responses yet for this question.
อายุ
No responses yet for this question.
ประเภทผู้รับบริการ (ผู้ตอบแบบสอมถาม)
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.