Request edit access
แบบสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป (2020)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
อายุ
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
ท่านได้มารับบริการด้านใดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
Clear selection
1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
Clear selection
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
Clear selection
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
Clear selection
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
5. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
Clear selection
6. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
Clear selection
7. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
Clear selection
8. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
9. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
Clear selection
10. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
Clear selection
11. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
Clear selection
12. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
12. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy