Request edit access
แบบประเมินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561-1
คำชี้แจง แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง โดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
เพศ *
วุฒิการศึกษา *
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน *
ตอนที่ 2 รายการประเมินการประชุมผู้ปกครอง *
5
4
3
2
1
ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุมครั้งนี้อย่างชัดเจน
โรงเรียน จัดลำดับขั้นตอน เนื้อหาและดำเนินการประชุมได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและพฤติกรรมนักเรียนในปกครองได้อย่างเหมาะสม
โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแสวงหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความเหมาะสม
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการประชุมมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสม
ผู้ปกครองมีความประทับใจในการให้บริการและตอบคำถามของโรงเรียน
ผู้ปกครองมีความประทับใจในการต้อนรับจากโรงเรียน
ผู้ปกครองมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
ผู้ปกครองมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ตอนท่ี่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms