Request edit access
7 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินการจัดการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการบริการนักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. ภาค
3. ระดับชั้นปี
4. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการ
คำแนะนำ ทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแต่ละช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
1. บริการด้านบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
5
4
3
2
1
1.1 ห้องสมุดมีคุณภาพสำหรับการศึกษาค้นคว้า
1.2 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา
1.3 ช่วงเวลาเปิด–ปิด การให้บริการห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. บริการด้านกายภาพ/การเรียนการสอน
5
4
3
2
1
2.1 ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน
2.2 มีห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน
2.3 มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างทั่วถึง
3. บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
3.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
3.2 บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬา
3.3 มีสถานที่สำหรับการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
4. บริการทั่วไป
5
4
3
2
1
4.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
4.2 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร/สาขาวิชา
4.3 บุคลากรให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเต็มใจช่วยเหลือ
5. บริการด้านการให้คำปรึกษา
5
4
3
2
1
5.1 มีอาจารย์ให้บริการปรึกษาด้านวิชาการ
5.2 มีบริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย/วิชาชีพแก่นักศึกษา
5.3 มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
6. บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
5
4
3
2
1
6.1 ห้องเรียนมีแสงสว่างที่เพียงพอ
6.2 จำนวนและความสะอาดห้องน้ำ
6.3 สถานที่จอดรถมีความเพียงพอและปลอดภัย
6.4 มีถังขยะและบริเวณที่ตั้งถังขยะมีความสะอาดเรียบร้อย
6.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร
7. บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
5
4
3
2
1
7.1 บริการด้านการทำกิจกรรมต่างๆ
7.2 บริการด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/จัดหางานพิเศษ
7.3 บริการข้อมูลข่าวสาร เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
8. บริการด้านการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
5
4
3
2
1
8.1 มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
8.2 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษา
8.3 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms