Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพการทำงาน *
1.3 ท่านหรือหน่วยงานของท่านได้รับการบริการด้านใดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านใดกับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) *
Required
2. ความเห็นต่อชื่อแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 ท่านคิดว่าชื่อแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากน้องเพียงใด
ประเด็นการพิจารณา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1) ชื่อแผน : แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
2) วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน : Smart Manpower Management Organization
3) พันธกิจ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
พันธกิจ : 2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิด การประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
พันธกิจ : 3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการกระทรวงแรงงานและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
พันธกิจ : 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
พันธกิจ : 5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน
2.2 ท่านเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์ มีความเหมาะสมเพียงใด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นการพิจารณา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกิจและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย
กลยุทธ์ 1 กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
กลยุทธ์ 2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานรองรับความต้องการในพื้นที่
กลยุทธ์ 3 เร่งรัดและผลักดันนโยบายเร่งด่วนและสำคัญของรัฐบาล (Quick Win)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
ประเด็นการพิจารณา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินการ (ระดับกระทรวงแรงงาน)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
กลยุทธ์ 1 พัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมการบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงาน (BIG DATA) อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
กลยุทธ์ 3 พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการแรงงานในทุกระดับ
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองค์กรไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูง และตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (Quick Win)
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (เก่ง ดี แข็งแรง มีความสุข)
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการสร้างภาคีเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นการพิจารณา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการสร้างภาคีเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำและ/หรือฝึกอาชีพมีงานทำ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการดำเนินงานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 3 รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศเฉลี่ยต่อแรงงานหนึ่งคน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมด้านบริการด้านภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ 1 บูรณาการการดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Quick Win)
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 3 คุ้มครองและดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นการพิจารณา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนของแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
กลยุทธ์ 1 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (Quick Win)
กลยุทธ์ 2 บูรณาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ 3 บูรณาการการขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
2.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม
1. วิสัยทัศน์
Your answer
2. พันธกิจ
Your answer
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
Your answer
4. เป้าประสงค์
Your answer
5. ตัวชี้วัด
Your answer
6. กลยุทธ์
Your answer
7. โครงการ/กิจกรรม
Your answer
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 ข้อเสนอแนะ/การทำงานที่ท่านคิดว่า ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ : "องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน : Smart Manpower Management Organization"
Your answer
3.2 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/ทบทวนโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในด้านต่างๆ เช่น
3.2.1 กระบวนการจัดทำแผน (ถ้ามี)
Your answer
3.2.2 เนื้อหาสาระของกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการในแผนฯ (ถ้ามี)
Your answer
3.3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่องค์กร (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) ควรให้ความสำคัญ 3 ลำดับแรก
3.3.1
Your answer
3.3.2
Your answer
3.3.3
Your answer
ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0-232-1287 , 0-232-1300 โทรสาร 0-2248-2026 E-mail : Strategy.mol@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service