Request edit access
Qüestionari de diagnosi de PEE 0-20
A continuació trobareu 10 preguntes per respondre amb tranquil·litat sobre el Pla Educatiu d'Entorn 0-20 d'Esplugues de Llobregat. La informació recollida servirà per completar la diagnosi del municipi i establir les prioritats i actuacions que són necessàries en el nou PEE 0-20. Volem agrair la vostra col·laboració en el projecte i el temps per omplir el qüestionari.
Advertiment,
Formes part *
Indica centre, perfil, departament, ... *
1. Valora la vostra aportació (com centre educatiu, perfil del servei educatiu, entitat o departament de l'ajuntament o generalitat) en cada un dels objectius del Pla Educatiu d'Entorn 0-20 *
Captionless Image
Molta
Força
Bastant
Una mica
Gens
No és del nostre àmbit.
Objectiu 1: Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i a l'èxit escolar
Objectiu 2: Potenciar l'educació en valors i compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència
Objectiu 3: Potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels fills i la participació en la vida escolar
Objectiu 4: Promoure l'educació intercultural i l'ús de la llengua catalana com a elements de cohesió social
Objectiu 5: Potenciar els hàbits saludables i fomentar l'activitat física
2. Identifica tres aspectes que us preocupen en relació als objectius anteriors amb els que teniu més relació (Indica objectiu i els tres aspectes que preocupen ) *
3. Senyala tres aspectes que valoris molt positivament que es realitzi en el municipi per contribuir als cinc objectius (senyala objectiu i els tres aspectes positius) *
4. Valora les actuacions que proposa el PEE 0-20 en relació al tercer objectiu: afavorir la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles, i en la vida escolar
Captionless Image
Molt bé
Força bé
Bastant bé
Una mica bé
Gens bé
No tinc informació per valorar
Elaboració d’un Pla d’acollida de famílies.
Impuls de l’acció tutorial compartida.
Suport a les famílies en tècniques d’acompanyament
Impuls d’espais familiars.
Programes de suport per a la dinamització de les AMPA.
Coordinació de les AMPA.
Formació sobre parentalitat positiva.
Clear selection
5. Valora les actuacions que proposa el PEE 0-20 en relació al quart objectiu: promoure la interculturalitat i l’ús de la llengua catalana
Captionless Image
Molt bé
Força bé
Bastant bé
Una mica bé
Gens bé
No tinc informació per valorar
Promoció de tallers formatius en Educació Intercultural:
o        Àmbit I: Interculturalitat.
o        Àmbit II: Èxit educatiu: Una acció de corresponsabilitat.
o        Àmbit III: Coeducació i igualtat de gènere.
o        Àmbit IV: Implicació de les famílies.
o        Àmbit V: Identitat de múltiples pertinences.
o        Àmbit VI: Currículum intercultural des de les àrees o matèries.
Impuls de tallers de sensibilització sobre la importància de l’ús social de la llengua i la interculturalitat.
Promoció dels Tallers de llengua i socialització de famílies.
Incentivació i suport a la dinamització de biblioteques municipals i/o escolars, com a punt de trobada d’inclusió i de facilitació de la participació i la cohesió.
Impuls de la formació en llengües d’origen (horari lectiu i no lectiu).
Clear selection
6. Valora les actuacions que proposa el PEE 0-20 en relació al cinquè objectiu: potenciar els estils de vida saludables i la pràctica de l’activitat física
Captionless Image
Molt bé
Força bé
Bastant bé
Una mica bé
Gens bé
No tinc informació per valorar
Impuls en la creació de menjadors escolars a l’educació secundària
Realització d’un Servei comunitari de foment d’estils de vida saludable.
Incentivació en la creació d’un grup multidisciplinari eficaç i coordinat per promoure els estils de vida saludable en la gestió de la salut mental en infants i joves.
Promoció de la creació d’un Projecte d’àmbit comunitari de Salut i esport
Impuls d’estils de vida saludable i activitats fisicoesportives en centres educatius.
Promoció dels Patis oberts com a espais d’interacció i integració social a través de l’activitat física i esportiva.
Implementació d’un Projecte d’àmbit comunitari d’esport.
Impuls de les actuacions del Pla Català d’Esport a l’Escola per potenciar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva fora de l’horari lectiu.
Clear selection
7. Valora l'interès de les actuacions que proposa el PEE 0-20 en relació al primer objectiu: millora de les condicions d’escolarització i l’èxit escolar
Captionless Image
Molt interessant
Força interessant
Bastant interessant
Una mica interessant
No gaire interessant
Necessito més informació per valorar
Col·laboració en accions i iniciatives de l’entorn per promoure una escolarització equilibrada entre els centres de la zona i reduir factors de desigualtat.
Concreció de les accions de centre en el marc del protocol d’absentisme d’àmbit comunitari.
Implementació de programes de suport entre iguals (mentors, tutories entre iguals, servei comunitari de suport escolar...)
Elaboració d’itineraris formatius personalitzats que connectin els aprenentatge de l’àmbit formal i no-formal.
Coordinació amb els agents educatius de la zona per a l’elaboració i seguiment d’ itineraris formatius personalitzats.
Alineació de les accions d’orientació educativa i acció tutorial amb el Pla d’orientació d’àmbit comunitari (POAC).
Orientació i acompanyament de l’alumnat i les famílies sobre els diferents espais de suport a la tasca escolar segons les necessitats detectades.
Treball en xarxa amb els centres educatius de la zona per compartir objectius, estratègies i optimitzar recursos.
Col·laboració en la difusió de l’oferta educativa de la zona des d’una visió comunitària.
Clear selection
8. Valora l'interès de les actuacions que proposa el PEE 0-20 en relació al segon objectiu: Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic de l'alumnat
Captionless Image
Molt interessant
Força interessant
Bastant interessant
Una mica interessant
No gaire interessant
Elaboració del mapa d’entitats de lleure educatiu.
Orientació a l’alumnat i a les famílies.
Dinamització de la implicació de l’alumnat en diferents espais de participació.
Constitució de comissions impulsores de Servei comunitari.
Implementació d’un Projecte d’àmbit comunitari de convivència (PdAC-Convivència).
Clear selection
9. Observacions i propostes sobre les actuacions que proposa el PEE 0-20
10. Comentaris que vulguis compartir per definir la diagnosi
Moltes gràcies per la vostra participació.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse