แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(มัธยมศึกษา)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ๑.ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอื่นๆ นอกจากในด้านการเรียน
  ๒.มีปัญหาทางการเรียน ซึ่งอาจทำไม่ได้เลยหรือทำได้ต่ำกว่า ๒ ชั้นเรียน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ด้าน ต่อไปนี้๒.มีปัญหาทางการเรียน ซึ่งอาจทำไม่ได้เลยหรือทำได้ต่ำกว่า ๒ ชั้นเรียน ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ๑ ด้าน ต่อไปนี้
  ๒.๑ ด้านการอ่าน
  ๒.๒ ด้านการเขียน
  ๒.๓ ด้านการคำนวณ
  ๓.ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือออทิสติก หรือจากการถูกละทิ้ง ละเลย หรือความด้อยโอกาสอื่นๆ
  Please enter one response per row
Request edit access