Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา On Line ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คำชี้แจงแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ให้นักศึกษาเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
เพศ *
อายุ *
สังกัดคณะ *
ตอนที่ 2 ให้ผู้ตอบแบบประเมินเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ
1 = น้อยที่สุด    2 =น้อย     3 = ปานกลาง      4 = มาก      5 = มากที่สุด      
ด้านการดำเนินงาน
1.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อย่างทั่วถึง เช่น Website , Face book ,Line
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.ลำดับเนื้อหาของการปฐมนิเทศออนไลน์มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3.ระยะเวลาการปฐมนิเทศนักศึกษามีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4.ความสะดวกในการเข้ารับชมการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้
5.นักศึกษาได้รับทราบถึงข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้านการจัดการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6.นักศึกษาได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
7.นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวการใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
8.นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. และทุนอื่นๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
9.นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและสวัสดิการนักศึกษา เช่น การประกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการรักษาพยาบาล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
10.นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
11.นักศึกษาได้รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
12.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ก่อนการปฐมนิเทศ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
13.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ หลังการปฐมนิเทศ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
14.นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy