Request edit access
Toyota US Woordfees 2020 PROGRAM-AANSOEKE: DANS
FEESDATUMS: 6 - 15 Maart 2020
SLUITINGSDATUM: 26 Julie 2019

ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES

Wie moet hierdie vorm voltooi?
As jy oorweeg wil word vir keuring om by die Toyota US Woordfees op te tree, moet jy hierdie vorm volledig invul en saam met die verlangde ondersteunende dokumentasie indien voor die sluitingsdatum. Slegs elektroniese aansoeke word oorweeg.

Samestelling van die feesprogram:
Die Toyota US Woordfees stel ʼn gebalanseerde program saam waarin verskeie aspekte soos oorspronklikheid, vernuwing, die profiel van kunstenaars en feesgangers, vraag en aanbod binne die verskillende kunsgenres, artistieke meriete en taal, ʼn rol speel. Die Toyota US Woordfees behou die reg voor om kunstenaars te nooi of om produksies te ontwikkel wat nie ingeskryf word nie.

Befondsing:
Die Toyota US Woordfees befonds net pre-produksiekoste van enkele aanbiedings wat in opdrag van die US Woordfees geskep word.

Vergoedingspakket:
Voorstelle wat aanvaar word, sal een van die volgende vergoedingspakkette aangebied word:

1. Fooi – die ontwikkeling van die stuk en die risiko van die speelvak word deur die fees gedra. Ná afloop van die Toyota US Woordfees tree die Toyota US Woordfees as uitvoerende vervaardigder op en alle verdere speelvakke word direk met die Toyoya US Woordfees onderhandel. Sien ook bepalings onder die opskrif “Vervaardigerstantieme”.
2. Winsdeel – deurinkomste word verdeel, tradisioneel 70/30% ten gunste van die kunstenaar
3. Vennootskappe – die fees stel gedeeltelike befondsing vir die ontwikkeling van die stuk beskikbaar en die verdeling van deurverkope word onderhandel.

Verskeie faktore beïnvloed die finale samestelling van die vergoedingspakket, waaronder: omvang, verblyf, vervoer, kaartjie-pryse, senioriteit en aanvraag van kunstenaars, ens.
Geen produksie sal as ’n fooi- of vennootskap-produksie oorweeg word sonder ’n volledige begroting nie.

Akkommodasie:
BAIE BELANGRIK: Winsdeelproduksies waarin kunstenaars van elders deelneem, is verantwoordfelik vir hul eie akkommodasie, tensy anders ooreengekom met die fees en gestipuleer in die kontrak.

Fooiproduksies: Die Toyota US Woordfees verskaf nie akkommodasie vir kunstenaars wat binne ’n 60 km-radius van Stellenbosch woon nie – tensy anders ooreengekom met die fees en gestipuleer in die kontrak. Die volgende kriteria is hierop van toepassing:
1. Kuntenaars en tegnici is ouer as 60 jaar
2. Kunstenaars tree in meer as twee vertonings per dag op
3. Kunstenaars en tegnici het geskeduleerde laat intrekke wat na middernag aanhou

Alle akkommodasieversoeke vir fooiproduksies moet aangedui word in die begroting wat saam met die aansoek ingedien word. Akkommodasie in Stellenbosch kan bereken word teen ’n minimum van R1 350 per persoon per nag.

Omvang van program:
Sowat 500 produksies, optredes en aanbiedings sal vir die Toyota US Woordfees 2020 aanvaar word. Let wel: ’n Maksimum van 20 produksies sal befondsing van die Toyota US Woordfees ontvang.

Vervaardigerstantieme:
Waar en indien die Toyota US Woordfees ʼn bydrae maak tot pre-produksiekoste, sal dit vervaardigerstantieme bereken op bruto inkomste vir ʼn periode van drie jaar. Die persentasie word bepaal deur die omvang van die Toyota US Woordfees se bydrae. Enige verdere speelvakke moet in oorleg met die Toyota US Woordfees onderhandel word. Hierdie tantieme word bereken as ʼn vasgestelde fooi per optrede of speelvak. Die Toyota US Woordfees moet as vervaardiger van die produksie vir alle toekomstige speelvakke erken word.

Skedulering:
Die Toyota US Woordfees stel die finale skedulering vas op grond van logistieke, tegniese en finansiële oorwegings. Dit is belangrik om jou optrede se voorkeurdatums korrek deur te gee en aan te dui wie in jou span (tegnici en musici ingesluit) by ander optredes betrokke is.

Stelvervoer:
Stelvervoer is beskikbaar vir die gebruik van alle produksies. Kontrakonderhandelinge sal bepaal watter party verantwoordelik is vir die kostes van stelvervoer vir elke produksie. Die Toyota US Woordfees kan die volgende opsies bied:

1. Volledige dekking van alle stelvervoerdienste deur die fees. Hierdie sluit in: vervoer vanaf stoorruimte na repetisie-lokaal, optreelokaal en weer terug na oorspronklike bestemming. Logistieke reëlings word deur die feeskantoor hanteer.
2. Gedeeltelike dekking van stelvervoerdienste deur die fees. Hierdie sluit in: vervoer slegs vanaf stoorruimte na optreelokaal en weer terug na oorspronklike bestemming. Alle ander behoeftes is vir die produksie se eie rekening. Logistieke reëlings word deur die feeskantoor hanteer.
3. Logistieke dekking van stelvervoerdienste deur die fees. Die fees onderneem om jou vrag as deel van hulle vrag te vervoer, maar alle kostes betrokke is vir die produksie se rekening self.

Ontvangserkenning:
Alle voorstelle ontvang ʼn ontvangserkenning teen 30 Junie 2019. Die uitslae van die seleksieproses sal teen 7 Augustus 2019 kommunikeer word.

Woordtrofees:
Sekere optredes by die Toyota US Woordfees word deur ʼn onafhanklike paneel beoordeel en kom outomaties in aanmerking vir die Woordtrofees. Pryse (bestaande uit kontant en ’n beeldjie) word in verskillende kategorieë toegeken.

Opvoerregte:
Dit is elke optrede se verantwoordelikheid om opvoerregte met DALRO en/of SAMRO uit te klaar. Dui die koste-implikasie hiervan op jou begroting aan.

Komplimentêre kaartjies:
Die Toyota US Woordfees maak voorsiening vir ʼn aantal komplimentêre kaartjies per venue, vir eie en gebruik deur die media en borge. Waar komplimentêre sitplekke nie benut word nie, word dit voor vertonings weer te koop aangebied. 5% van sitplekke word uitgehou vir komplimentêre kaartjies.

Spesiale afslag-aanbiedings vir studente, kunstenaars en ander bemarkingsveldtogte: Die Toyota US Woordfees wil graag so ver moontlik bekostigbaar wees en nuwe gehore ontwikkel. Ons versoek winsdees- en vennootskap-produksies vriendelik om afslagtariewe vir studente en medekunstenaars te oorweeg. Die Toyota US Woordfees behou die reg voor om van tyd tot tyd spesiale promosieveldtogte, in oorleg met kunstenaars, aan te bied.

Publisiteit en bemarking:
Elke optrede is vir sy eie publisiteit en bemarking verantwoordelik, wat ondersteun sal word met algemene bemarking en publisiteit deur die Toyota US Woordfees. Die Toyota US Woordfees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die verskaffing van enige bemarkingsmateriaal aan optredes nie. Die Toyota US Woordfees sit geen plakkate of baniere vir produksies op nie, maar kan wel ’n diensverskaffer aanwys met wie kunstenaars direk kan skakel.

Administrasiefooi:
Alle aansoeke moet vergesel word van ’n administrasiefooi. Hierdie is `n eenmalige bedrag wat nie terugbetaalbaar is nie van (BTW ingesluit):
a) R300 vir alle aansoeke tot die hoofprogram
b) R160 vir studente
c) R100 vir Fringe produksies

Elektroniese oorplasing van fondse:
Universiteit Stellenbosch
Standard Bank
Tak: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 073006955
Verwysing: R5585/Produksienaam (Byvoorbeeld: Klippe wat val)
Let wel: R5585 is die US Woordfees se kostepunt en nie ’n bedrag nie.

Indien die Toyota US Woordfees jou volledige aansoeke voor 31 Mei 2019 ontvang, kwalifiseer jy vir die “Early Bird” promosie, en ontvang jy R100 afslag op jou aansoekfooi.
`n Bewys van betaling vir die administrasiefooi moet die ondersteunende dokumentasie van jou aansoek vergesel.

Ondersteunende dokumentasie:
Alle ondersteunende dokumentasie moet voor of op 28 Junie 2019 na wf2020@sun.ac.za gestuur word. ’n Aanlyn aansoek sonder die ondersteunende dokumentasie sal as onvolledig beskou word en sal nie in aanmerking geneem word vir die 2020-feesprogram nie.

Ondersteunende dokumentasie sluit in:
1. Begroting – Indien jy aansoek doen as ’n fooi- of vennootskapproduksie, heg ʼn volledige begroting vir jou voorgestelde optrede by jou voorstel aan. Maak voorsiening vir alle moontlike uitgawes – ook reis, verblyf en stelvervoer. Verskaf soveel besonderhede moontlik in jou begroting. ʼn Begroting in hierdie formaat gee aan ons ʼn idee van wat dit sal kos om jou optrede na die Toyota US Woordfees te bring en vorm die basis van verdere onderhandelings, indien enige. Die begrotingstemplaat is beskikbaar op ons webtuiste.
2. Geselskaplys – Voltooi asseblief die geselskap-inligtingsvorm ook beskikbaar op ons webtuiste.
3. Teks of omskrywende voorlegging – Indien daar reeds ’n teks vir jou voorgestelde produksie bestaan, stuur dit saam met jou aansoek in. Indien daar nog nie ’n teks bestaan nie, voorsien asseblief ’n omskrywende voorlegging (nie meer as drie bladsye nie) van wat jy beplan vir die produksie.
4. Bewys van betaling – Stuur die bewys van betaling vir die administrasiefooi saam met jou aansoek in.

Navrae:
Enige navrae kan gerig word aan wf2020@sun.ac.za of skakel 087 238 2078 tydens kantoorure.

Email address *
AANSOEKVORM
ALGEMENE INLIGTING
1. Wat is die titel van jou voorgestelde aanbieding? *
Your answer
2. Wat is die naam van jou produksiehuis/groep/geselskap? *
Your answer
3. Kontakpersoon se naam en van (Jou kontakpersoon dien as skakel tussen optrede en die Toyota US Woordfees en moet maklik bereikbaar wees, en in staat om besluite te neem): *
Your answer
4. Kontakpersoon se e-posadres (Die Toyota US Woordfees kommunikeer elektronies en daarom moet die kontakpersoon oor `n e-posadres en selfoonnommer beskik): *
Your answer
5. Kontakpersoon se selfoonnommer: *
Your answer
6. Skryf `n sinopsis van ten minste 50 en nie meer as 150 woorde nie, waarin jy jou aanbieding aan die Toyota US Woordfees bekendstel – wees kripties, maar kreatief. Hierdie sal nie jou feesgidsbeskrywing wees nie, maar moet die keuringspaneel oriënteer en inlig oor tema en narratief (indien van toepassing). *
Your answer
7. In watter kategorie val jou voorgestelde optrede? *
8. Watter van die volgende is van toepassing op jou voorgestelde optrede? *
9. In watter taal (tale) word jou voorgestelde optrede aangebied? *
Required
10. Wie is die teikengehoor van jou voorgestelde optrede? (Kies net een opsie: “Gesin” sluit jeug en kinders in, terwyl “volwasse” kinders uitsluit, maar jeug kan insluit na gelang van die voorgestelde opderdomsperk.) *
11. Indien jou voorgestelde optrede vir `n volwasse gehoor bedoel is, watter ouderdomsperk stel jy voor: *
12. Wat is die rede waarom jy die ouderdomsperk voorstel?
13. Indien jy by vraag 12 “Ander” gemerk het, omskryf asseblief die aard van die sensitiwiteit:
Your answer
14. Die inhoud van my vertoning is van so `n aard dat klein kindertjies wat `n steurnis veroorsaak, ander feesgangers sal steur: *
15. Debuteer jou voorgestelde produksie by die Toyota US Woordfees? *
16. Verskaf volledige besonderhede van die vorige en toekomstige speelvakke:
Your answer
17. Verskaf volledige besonderhede van enige toekennings ontvang:
Your answer
18. Motiveer hoekom jou voorgestelde produksie deel van die Toyota US Woordfees-program behoort te wees: *
Your answer
19. Voorkeurvergoedings-opsie vir kontrakbepaling (sien ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES bo-aan vorm vir die betekenis van “Fooi”, “Winsdeel” en “Vennootskap”): *
20. Kontrakbepaling: Indien jou produksie nie befondsing vanaf die fees ontvang nie, is jy bereid om vir die winsdeel-opsie te speel? *
GESELSKAP- EN PRODUKSIE-INLIGTING
Indien jou aanbieding van 'n teks gebruik maak, beantwoord vraag 21 tot 27.
Indien nie, gaan na vraag 28.
21. Bestaan daar 'n volledige teks vir jou produksie (m.a.w. nie net `n konsepvoorlegging nie)?
22. Is dit 'n nuutgeskepte teks?
23. Naam van skrywer:
Your answer
24. Is jou teks 'n verwerking of vertaling van 'n bestaande werk?
25. Titel van oorspronklike werk:
Your answer
26. Oorspronklike skrywer:
Your answer
27. Naam van vertaler/verwerker:
Your answer
28. Wie is die regisseur van jou voorgestelde optrede?
Your answer
29. Wie is die choreograaf van jou voorgestelde produksie? *
Your answer
30. Hoeveel mense is daar in die geselskap van jou voorgestelde produksie? Onthou ook om die produksiespan en ondersteuningspersoneel hierby in te sluit: *
Your answer
31. Van waar is jou produksiehuis/groep/geselskap? *
Your answer
32. Beskryf kortliks die dansstyl van jou voorgestelde aanbieding:
Your answer
33. Deel 'n skakel hieronder na voorbeelde van jou voorgestelde aanbieding, of enige bestaande werk:
Your answer
34. Indien van toepassing, lys die musiekkunstenaar(s) wat deel uitmaak van jou voorgestelde produksie (laat weet dadelik indien dit verander, want dit beïnvloed skedulering):
Your answer
35. Deel `n skakel hier na die musiek wat jy beplan om in jou voorgestelde produksie te gebruik:
Your answer
36. Wie is die musikale reggiseur van jou voorgestelde produksie?
Your answer
TEGNIESE INLIGTING EN SKEDULERING
37. Hoe lank is jou voorgestelde optrede? *
Your answer
38. Hoeveel tyd benodig jou voorgestelde produksie vir `n tegniese intrek voor die eerste vertoning? *
Your answer
39. Hoeveel tyd benodig jou voorgestelde produksie vir intrek (nie eerste vertoning) *
Your answer
40. Hoeveel tyd benodig jou voorgestelde produksie vir aftakeling na die optrede? *
Your answer
41. Wat is die minimum optreeruimte wat jou voorgestelde produksie benodig (breedte, diepte, hoogte)? *
Your answer
42. Beskryf jou ideale speeloppervlakte, asook alternatiewe:
Your answer
43. Het jy `n voorkeurlokaal vir jou voorgestelde optrede?
Your answer
44. Watter van die volgende benodig jou voorgestelde optrede? *
Required
45. Gee `n kort uiteensetting van die toerusting (soos aangedui in vraag 40) wat jy benodig: *
Your answer
46. Het jy stelvervoer nodig? (sien ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES bo-aan vorm vir inligting oor stelvervoer) *
47. Indien ja, benodig jy `n ruimte om die stel te stoor?
48. Indien jy stelvervoer benodig – van waar tot waar?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service