Request edit access
แบบสัมภาษณ์นิสิตและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 02738473 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คำชี้แจง: การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลังจากเรียนวิชานี้แล้วตามความเป็นจริง  โดยใส่เครื่องหมายลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รูปแบบการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้ *
นิสิตคิดว่าตนเองสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของรายวิชานี้หรือไม่ *
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่แน่ใจ
นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse