Request edit access
Warsztaty - Warszawski Festiwal Kulinarny - "Rośliny, owady i miód"
Prosimy o dokładne przeczytanie tej informacji.
Jedna osoba może zapisać się na najwyżej trzy warsztaty, za każdym razem musisz wypełnić ten formularz oddzielnie.
Jeśli chcesz zgłosić inną osobę - musi to ona zrobić samodzielnie, wypełniając poniższy formualarz
Jeśli chcesz zrezygnować z warsztatu - napisz do nas koniecznie na adres
warsztaty.festiwalkulinarny@gmail.com - dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać z Twojego miejsca

Wszystkie warsztaty są bezpłatne, musisz jednak zapłacić za bilet wstępu
Nie prowadzimy zapisów na Spacery, wykłady i zajęcia dla dzieci - z nich korzystasz bez zapisu :)

Wysyłając zgłoszenie zgadzasz się na zarządzanie twoimi danymi osobowymi przez organizatorów Festiwalu, obiecujemy że te dane nigdzie nie wypłyną.

jeśli masz dodatkowe pytania - zgłoś je w polu UWAGI - na pewno odpiszemy :)

wstęp na festiwal jest płatny
dorośli 10 zł
dzieci 5zł

jest możliwość kupienia dwudniowych biletów w cenach:
dorośli 16zł
dzieci 8 zł

regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW
Warszawski Festiwal Kulinarny ,,Rośliny, owady i miód”
z dnia 17 sierpnia 2017 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)

POSTANOWIENIE OGÓLNE
Organizatorem imprezy o charakterze kulinarnym oznaczonej nazwą Warszawski Festiwal Kulinarny ,,Rośliny, owady i miód” jest Grzegorz Łapanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Łapanowski Grupa Kulinarna z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, Jadwiga Valkov prowadząca działalność gospodarczą pod firma Love Landscape Jadwiga Valkov, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Kazury 22/27, 02-795 Warszawa, posiadająca numer NIP: 9512206749, oraz Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa , działającym na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r(Dz.U. nr 164 poz. 1365) posiadającym REGON : 000001258, NIP: 525-001-12-66. reprezentowanym przez: Hannę Werbelan-Jakubiec-Kierownika Ogrodu Botanicznego (dalej odpowiednio „Organizatorami”).

Warsztaty odbywają się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniach od 9 do 10 września 2017 r., i dzielą się na pojedyncze Warsztaty – organizowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik do Regulaminu (dalej: „Harmonogram”).
Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna,(dalej odpowiednio „Uczestnicy” lub „Uczestnik”). Wszelkie czynności związane z rejestracją udziału w Warsztatach wykonuje za Uczestnika jego rodzic, opiekun prawny lub inna osoba zobowiązana z mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad nim (dalej odpowiednio „Zgłaszający”). Ilekroć dalej jest mowa o Zgłaszającym, rozumie się przez to również, odpowiednio, każdą inną osobę fizyczną zobowiązaną z mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad Uczestnikiem.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż trzech Warsztatach oznaczonym, odpowiednio, w Harmonogramie.

REJESTRACJA UCZESTNIKA
Udział w Warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny.
Warunkiem udziału w Warsztatach jest łącznie:
dokonanie przez Zgłaszającego rejestracji Uczestnika:
w za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: (ust. 9) – dalej odpowiednio „Formularz Elektroniczny” lub osobiste stawienie się Uczestnika wraz ze Zgłaszającym i zgłoszenie tego stawiennictwa nie później 10 minut przed planowanym godziną rozpoczęciem Warsztatu zgodnie z Harmonogramem;
udzielenie przez Zgłaszającego, nieodpłatnie i nieodwołalnie, prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz filmów (bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania) z wizerunkiem, głosem lub wypowiedziami Uczestnika, którego Zgłaszający rejestruje, wykonanych podczas Warsztatów – poprzez ich publiczne udostępnianie, przeglądanie i pobieranie z sieci Internet, w szczególności pod adresami elektronicznymi: https://warszawskifestiwalkulinarny.pl, https://www.facebook.com/search/top/?q=warszawski%20festiwal%20kulinarnyw innych materiałach informacyjnych i promocyjnych Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego
Rejestracja przy użyciu Formularza Elektronicznego polega, łącznie, na udostępnieniu przez Zgłaszającego Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub wypełnienie odpowiednich pól:

swoich danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz oraz imienia i nazwiska Uczestnika;

zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące przy organizacji Warsztatów, zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, o których mowa w lit. a), w celach związanych z organizacją Warsztatów;
oświadczenia o tym, iż jest on prawnym opiekunem dziecka i nie jest nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz w prawach rodzicielskich lub też posiada inny tytuł na mocy ustawy lub umowy dający mu prawo dokonania rejestracji Uczestnika, a także, że zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące.
Rejestracji w sposób, o którym mowa można dokonać dla nie więcej niż 1 dorosłego uczestnika każdego pojedynczego Warsztatu oznaczonego w Harmonogramie.
Jedna osoba dorosła może zapisać nie więcej niż 2 dzieci.

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika (ust. 9 lit. a)) jest Organizator.
Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia Warsztatów. Zgłaszający ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

DODATKOWE ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Uczestnik w strefię dziecka musi w czasie Warsztatu pozostawać pod opieką Zgłaszającego.
Organizator nie świadczy usługi opieki nad Uczestnikiem w czasie Warsztatów.
Za szkody, których sprawcą w czasie Warsztatów jest Uczestnik, odpowiedzialność ponosi Zgłaszający – zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego.
Z urządzeń dostępnych w trakcie Warsztatów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
Uczestnik lub Zgłaszający, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub porządkowi w trakcie Warsztatów może być niedopuszczony do udziału w Warsztatach przez Organizatora.
Uczestnik i Zgłaszający są zobowiązani do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych zasad higieny.
Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są środki spożywcze i ich składniki, w tym substancje i produkty, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Zgłaszający, uwzględniając stan zdrowia Uczestnika i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i przekazać wszelkie istotne informacje odnośnie stanu zdrowia Uczestnika Organizatorowi.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Zgłaszającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Warsztatami.

Reklamacja może być złożona pisemnie na adres: warsztaty.festiwalkulinarny@gmail.com

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Zgłaszającego, jego adres do korespondencji, adres e-miał, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Nazwa Warsztatu
Imię i nazwisko
Your answer
Adres e-mail
Your answer
pytania i uwagi
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service