Request edit access
9 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. ภาค
3. ระดับ
5. ชั้นปีที่
6. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
คำแนะนำ ทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแต่ละช่องมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
1. ความพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
5
4
3
2
1
1.1 การบริการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน
1.2 ช่องทางในการเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษาที่มีหลากหลายทางเลือก นอกเหนือจากการติดต่อระหว่างบุคคลโดยตรง
1.3 ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิต
2. ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
5
4
3
2
1
2.1 ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา อาชีพและการจัดหางาน เป็นต้น
2.2 ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวภายในคณะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
2.3 การบริการข้อมูลข่าวสารภายในคณะ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีความสะดวก หลากหลาย และทั่วถึง
3. ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
5
4
3
2
1
3. ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
3.2 ความรู้และทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.3 การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงาน)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms