Request edit access
ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
Human Rights Lawyers Association (HRLA)
การเป็นสมาชิกของ สนส.
สมาชิกของ สนส. มี 3 ประเภท คือ

1. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าสัญชาติใดๆ ที่มีความสนใจรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของ สนส.

2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักกฎหมาย ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันในการที่จะร่วมกันทำงานเกี่ยวข้องด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของแต่ละฝ่าย

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ สนส. หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าสัญชาติใดๆ ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการสนส. มีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับดารดำเนินการของ สนส. ต่อคณะกรรมการ สนส. และที่ประชุมใหญ่

2. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ สนส.

3. สมาชิกมีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่าง ๆ ของ สนส. และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4. สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ สนส. ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

5. มีหน้าที่ปฏิบัติตาม หลักการ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของ และมติที่ประชุมใหญ่ สนส.

6. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของ สนส. ให้บรรลุวัตถุปรสงค์

7. มีหน้าที่เผยแพร่แนวคิดและผลงานของ สนส. ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

8. มีสิทธิติดตามตรวจสอบทรัพย์สินและการบริหารงานของคณะกรรมการ สนส. ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของมติที่ประชุมใหญ่ภายใต้ขอบเขตแห่งหลักการและวัตถุประสงค์ของ สนส.


สอบถามเพิ่มเติม โทร / Fax 02-6930683 E-Mail : hrla2008@gmail.com ดูรายละเอียดได้ที่ http://naksit.net/th/

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
กรอกข้อมูลในใบสมัคร สนส.ให้ครบถ้วน

และร่วมบริจาคสนับสนุนค่าสมาชิก 100 บาท (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า) และค่าบำรุงรายปี ปีละ 500 บาท โดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชี : Human Rights Lawyer Association ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 0910263728

กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการบริจาคสนับสนุนค่าสมาชิก พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ ส่งที่อีเมล hrla2008@gmail.com หรือส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 02 275 3954 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ : สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การเป็นสมาชิกของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ สนส. อนุมัติให้นายทะเบียนแจ้งมติและการลงทะเบียนรับเข้าเป็นสมาชิกไปยังผู้สมัคร

ชื่อ - นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ *
อาชีพ *
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-Mail *
สถานที่ทำงาน(ชื่อหน่วยงาน) / ที่อยู่ที่ทำงาน / โทรศัพท์ / E-Mail / Website *
สถานที่ทำงาน(ชื่อหน่วยงาน) / ที่อยู่ที่ทำงาน / โทรศัพท์ / E-Mail / Website *
สถานที่สำหรับติดต่อที่สะดวกที่สุด *
การศึกษา *
สะดวกรับข้อมูลทาง *
Required
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ เฉพาะด้าน *
ข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรประชาชนหรือองค์กรเอกชน คือ *
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในด้านใด (เลือกได้มากกว่า1เรื่อง) *
Required
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกประเภท *
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าสมาชิก *
ข้าพเจ้ายินดีชำรค่าสมาชิก จำนวน 100 บาท และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี จำนวน 500 บาทต่อปี และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขออนุญาตให้ทางสมาคมเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าในฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทุกประการ
หลักฐานการบริจาคสนับสนุนค่าสมาชิก *
Required
แนบรูปถ่ายที่แสดงถึงความเป็นตัวคุณที่สุด *
Required
ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms