Request edit access
Fietsbeleid in Castricum, complete enquête.
Programmapunten voor gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wat vindt u, fietser in Castricum, van de voorstellen van Fietsersbond Castricum voor Fietsbeleid? Welke zijn belangrijk?

Voor vragen of reacties: castricum@fietsersbond.nl

1) Castricum zet de fiets voorop en stimuleert het fietsgebruik. Castricum heeft een ambitieus fietsbeleid. Zichtbaar met concreet geformuleerde doelen en aanspreekbaar op behaalde resultaten. Een beleid gesteund door een (nog op te stellen) Fietsbeleidsplan en terug te vinden in de begroting als fietsbudget. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
2) De aanstaande omgevingswet vraagt gemeentes om een integrale omgevingsvisie. Daarbinnen geeft de gemeente de fiets een veelzijdige rol. Niet alleen in het verkeersbeleid, maar ook bij het klimaatbeleid, duurzaamheid, betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen bewegingsarmoede en overgewicht. De gemeente fietst vooruit. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
3) Castricum is nu geplaatst als …. ste fietsgemeente in Nederland (uitslag verkiezing in december). De ambitie van Castricum is om bij de top twintig te horen.
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
4) Castricum zorgt voor een hoogwaardig fijnmazig hoofdfietsnetwerk van (hoofd)fietsroutes. Een robuust, veilig en comfortabel fietsnetwerk van geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
5) Een hoofdnetwerk met autoluwe fietsroutes in 30 km zones, met extra aandacht voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen. Een snel, direct, samenhangend netwerk dat kernen en belangrijke bestemmingen verbindt. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
6) Een hoofdnetwerk voor alle fietsers, dat rekening houdt met een groeiend aantal fietsers, rekening houdt met minder vaardige fietsers (ouderen, kinderen), en rekening houdt met toename van e-bikes en bijzondere fietsen (transportfietsen, bakfietsen, driewielers, …). Bij aanleg en onderhoudt wordt uitgegaan van fietsveiligheid en de richtlijnen van de CROW . *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
7) Castricum investeert in regionale doorfietsroutes voor met name het woon-werkverkeer –inclusief fiets-OV-aansluitingen en bereikbaarheid van het station vanuit de kernen– en het woon-schoolverkeer; kern Castricum heeft een regionale functie voor middelbare scholen. Maar ook voor het doorgaande regionale fietsverkeer. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
8) Bij nieuwbouw of herstructurering van wijken zijn fietsers en voetgangers leidend en de auto-ontsluiting wordt als laatste ontworpen (deze vooruitstrevende wijze van ontwerpen heet “omgekeerd ontwerpen”). *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
9) Nieuwe barrières voor het fietsverkeer door aanleg van infrastructuur voor autoverkeer en ov wordt door de gemeente voorkomen of optimaal gecompenseerd. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
10) Castricum zorgt ervoor dat de fietsinfrastructuur veilig is en als veilig wordt ervaren door de minder vaardige fietsers (zoals kinderen en ouderen) en stelt een lokaal knelpuntenplan op voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
11) Castricum heeft binnen de gehele bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per uur, met uitzondering van de allerdrukste verkeersaders. Castricum zorgt voor een goede circulatie van het autoverkeer, waarbij drukke verkeer geconcentreerd is en sluipverkeer zoveel mogelijk wordt tegengegaan – met name in het fietsnetwerk. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
12) Castricum ontmoedigd autoverkeer via sluiproutes en zorgt voor een autoluwe Dorpsstraat. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
13) Castricum zorgt ervoor dat de logistiek binnen winkelgebieden goed geregeld is: voldoende ruimte voor vrachtauto’s, zonder nodeloos gevaar, of onnodige hinder voor fietsers. De gemeente geeft geen toestemming aan LZV’s (lange zware vrachtwagens) om binnen de be-bouwde kom te rijden. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
14) Overbodige paaltjes worden verwijderd en de locaties met noodzakelijke paaltjes worden ingericht volgens de nieuwste CROW-richtlijnen. Fietsersbond Castricum heeft paaltjes geïnventariseerd (augustus 2016) en vindt na gedetailleerde evaluatie dat drie kwart weg kan. Ook ziet Fietsersbond veel (parkeer) paaltjes te dicht langs fietsroutes (CROW norm: minimaal 50 cm, en verder in een bocht). *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
15) Alle fietspaden binnen de bebouwde kom en tussen de kernen moeten verlicht zijn. Ook verbindingen met andere BUCH gemeentes. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
16) Castricum zorgt voor veilige schoolomgevingen. Castricum ontmoedigt nadrukkelijk het K&R gebruik (luiheid? gemakzucht?) bij scholen en stimuleert het gebruik van de fiets. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
17) Castricum is niet te benauwd om in rotondes te investeren en kiest voor rotondes in plaats van verkeerslichten, ook in Limmen. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
18) Castricum zorgt ervoor dat behalve de bromfietsen ook de snorscooters binnen de bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. De gemeente verbetert de inrichting van een aantal wegen zodat deze geschikt zijn voor speed pedelecs. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
19) De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie, stimuleert alle andere werkgevers in de gemeente om hetzelfde te doen en wijst daarbij op de geschiktheid van de elektrische fiets en speed pedelec voor ritafstanden tot 15 kilometer *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
20) Castricum stimuleert het fietsen bij jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en gehandicapten. Bijvoorbeeld door het aanbieden of coördineren van vaardigheidscursussen en verkeersexamens. Of door het stimuleren van het gebruik van van een driewieler in plaats van een scootmobiel. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
21) Castricum maakt de overtocht via het pontje van Akersloot gratis voor fietsers. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
22) Castricum maakt voor inwoners de toegang tot de duinen gratis (deal met PWN), zodat er geen belemmering is de fietsroutes door de duinen te gebruiken. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
23) Castricum zorgt bij publiek aantrekkende voorzieningen voor fietsparkeerruimte van voldoende capaciteit (bijvoorbeeld op een mooie dag in het weekend aan het strand in hoog-seizoen 80% vol) en met een duidelijke plek voor alle fietstypen. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
24) Castricum zorgt voor actief, klantvriendelijk beheer op de grote fietsparkeerlocaties (strand, station, winkelgebieden): (a) goed stallen van fout-geparkeerde fietsen, (b) verwijderen van weesfietsen en (c) verzorgde fietsenrekken. Vooral rondom het station wordt goed onderscheid gemaakt tussen (d) langparkeerders (ook mogelijk) en dagparkeerders (dichtbij het perron), (e) gratis bewaakt fietsparkeren voor minimaal de eerste 24 uur. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
25) Op plekken waar langer geparkeerd wordt, bijvoorbeeld het dagparkeren van forensen rondom het station, zorgt Castricum ervoor dat alle fietsparkeerplekken overdekt zijn. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
26) Castricum pakt fietsdiefstal planmatig en integraal aan, zo nodig in regioverband. Met name rond grote fietsparkeerlocaties (station) zorgt Castricum voor goed toezicht i.v.m. diefstal. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
27) Castricum ziet toe op een goede uitvoering van de overdekte fietsenberging bij nieuwbouw van woningen. Voor bedrijven en voorzieningen ontwikkelt de gemeente fietsparkeernormen die in bestemmingsplannen/omgevingsplannen en bouwplannen worden opgenomen, met als doel in het plangebied het fiets-parkeren en stallen in ruime mate te faciliteren en daar-mee het fietsen te stimuleren. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
28) Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is, breidt de gemeente deze uit, zo nodig ten koste van de autoparkeercapaciteit. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
29) In bewaakte fietsenstallingen zijn oplaadpunten voor e-bikes aanwezig *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
30) Castricum maakt geen gebruik van algemene fietsparkeerverboden als die het fietsgebruik ontmoedigen en stelt sowieso geen verbod in als binnen een afstand van 100 meter er geen fietsparkeermogelijkheid is. *
Onnodig
Absoluut noodzakelijk
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service