แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบร้องเรียนออนไลน์
212 responses
Loading...
Loading responses…
1. ท่านประกอบอาชีพ
No responses yet for this question.
2. ท่านเห็นว่าการให้บริการของหน่วยงานเป็นอย่างไร
No responses yet for this question.
3. ท่านทราบช่องทางการร้องเรียน/อุทธรณ์ จากสื่อประเภทใด
No responses yet for this question.
4. ท่านเข้าใจกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมากน้อยเพียงใด
No responses yet for this question.
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.