แบบสำรวจความพึงพอใจและเสนอแนะ ของผู้ใช้บริการงานสารสนเทศ
115 responses
Loading...
Loading responses...
เพศ
No responses yet for this question.
อาชีพ
No responses yet for this question.
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพป.ระยอง 1 มีความพร้อมใช้งานระดับใด
No responses yet for this question.
สพป.ระยอง เขต 1 สามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม( เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) ระดับใด
No responses yet for this question.
ข้อมูลและสารสนเทศ ของ สพป.ระยอง เขต1 ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของผู้ใช้บริการ ระดับใด
No responses yet for this question.
ฐานข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ ของ สพป.ระยอง เขต 1 สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว ระดับใด
No responses yet for this question.
ฐานข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ ของ สพป.ระยอง เขต 1 สามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฎิบัติที่ดี ระดับใด
No responses yet for this question.
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ สพป.ระยอง 1 ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฎิบัติงานของผู้ใช้บริการ ระดับใด
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.