Request edit access
Thirrje për aplikim - Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet
Hapet aplikimi për Ciklin e III të ‘Shkollës për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet’. Në një trajnim tre ditor (1, 2 dhe 3 mars) të rinjtë do të kenë mundësi unike të bashkëpunimit me njëri-tjetrin ku pas informimit mbi aktivizmin dhe vullnetarizmin do të angazhohen së bashku në realizimin e nismave të dalura nga idetë e secilit prej tyre.

Aplikimi zgjatë nga data 11 shkurt deri më 24 shkurt dhe të interesuarit mund të aplikojnë në linkun: ecmandryshe.org/konkurse.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë të rinjt me banim në komunat: Ferizaj, Gjilan, Kaçanik, Kamenicë, Shtërpcë, Shtime dhe Viti. Përparësi kanë aplikantët nga zonat rurale.

Ky organizim është pjesë e projektit ‘AktRural’ dhe ka për synim të kontribuojë në zbutjen e niveleve të përjashtimit social të të rinjve, veçanërisht nëpër zonat rurale, përmes angazhmit të tyre në aktivizëm, vullnetarizëm dhe aktivitete joformale.

Të gjitha shpenzimet e transportit, fjetjes dhe ushqimit mbulohen nga organizatori.

Vijuesit e moduleve të shkollës do të pajisen me çertifikata për pjesëmarrje.

---
Bosanski
---

Otvara se apliciranje za III Ciklus pri ‘Školi za osposobljavane mladih za aktiviranje u zajednici’. Na trodnevno podućavanje (1, 2 i 3 mart) mladi imaće jedinstvene mogućnosti da sarađuju jedni sa drugima gde će, nakon informisanja o aktivizmu i volontiranju, učestvovati u realizaciji inicijativa koje proizilaze iz ideja svakog od njih.

Apliciranje traje od 11 februar do 24 februar i zainteresovani mogu da apliciraju na link: ecmandryshe.org/konkurse.

Pravo apliciranje imaju svi mladi stanovnici u opštinama: Gnjilane, Kačanik, Kamenica, Štimlje, Štrpce, Uroševac i Vitina. Kandidati iz ruralnih područja imaju prednost.

Ova organizacija je deo projekta “RuralniAkt” i ima za cilj da doprinese ublažavanju nivoa socijalneisključenosti mladih ljudi, posebno u ruralnim područjima, kroz angažman u aktivizmu, volontiranju i neformalnim aktivnostima.

Svi troškovi transporta, spavanja i hrane pokriva organizator.

Pohadjaocima svih modula skole izdace se certifikat o njihovom ucescu.

---
Türkçe
---

Üçüncü ‘Gençler için toplumda etkinleşme beceri okulu’ başvuru çağrısı açıldı. EC Ma Ndryshe ‘AktRural’ projesinin bir parçasi olup, gençlerin özellikle kırsal bölgeden gelenlerin etkinleşme, gönüllülük ve müfredat dışı etkinliklere dahil olma olanaklarını arttırarak, dışlanma seviyesini hafifletmeye katki sağlamayı amaçlar.

Katılımcıların yaşadıkların toplumda girişimlerin gerçekleşmesinde pratik çalışma dahil etkinleşme ve gönüllük konusunda bilgilendirmede benzersiz fırsatlari olacaktır.

Ferizovik, Gilan, Kaçanik, Kameniçe, Ştime, Ştırpçe ve Viti belediyesinde ikamet eden tüm gençlerin başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Kırsal bölgeden gelen başvuranlara öncülük verilecektir.

Ilgili adaylarin başvuru forumunu ecmandryshe.org/konkurse sayfasından doldurmaları gerekir. Son başvuru tarihi 24 şubat 2019 günüdür.

Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları organizatör tarafından karşılanacaktır.

Modüllere katılan ögrencilere, katılım sertifikası verilecektir.

Emri dhe mbiemri
Your answer
Ditëlindja *
MM
/
DD
/
YYYY
Vendbanimi - Fshati dhe Komuna *
Your answer
Email *
Your answer
Facebook - linku *
Your answer
Numri i telefonit *
Your answer
Gjinia *
Emri i shkollës/universitetit *
Your answer
Viti shkollor *
Your answer
Punë praktike/Aktivitete vullnetare (nëse ka, tregoni në çfarë aktivitete jashtë programit mësimorë keni marrë pjesë)
Your answer
Pse dëshironi të jeni pjesë e shkollës për aftësimin e të rinjve në komunitet dhe si mendoni ta shfrytëzoni përvojën e fituar? *
Your answer
Cila është idea/propozimi juaj për iniciativën që doni ta realizoni në vendbanimin tuaj? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service