Request edit access
Norske bibliotek og FNs mål for bærekraftig utvikling
FNs arbeid med å gjøre verden mer bærekraftig innen 2030 er i full gang, og bibliotekene er selvsagt en viktig aktør for å nå målene! Norsk bibliotekforening, i samarbeid med IFLA og fylkesbibliotekene ønsker å kartlegge relevant aktivitet og tiltak som foregår i landets folkebibliotek. Nå ber vi deg hjelpe til ved å svare på dette skjemaet. Det er viktig at vi viser frem alt det betydningsfulle arbeidet som gjøres i norske folkebibliotek!
Navn på bibliotek *
Your answer
URL til bibliotekets hjemmeside *
Your answer
Fylke *
Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle *
Bidra til at unge og voksne lærer seg grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og kunnskap om digitale medier.- Bidra til at unge og voksne har kompetanse som er relevant for arbeidsmarkedet, kan få en jobb de trives med og legge grunnlag for entreprenørskap.
Mål 4. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling *
Tiltak som motvirker diskriminering av jenter og kvinner. Tiltak som sikrer jenter og kvinner fullstendig og reell deltagelse, like muligheter og fremmer likestilling
Mål 5. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris *
Tiltak som bidrar til økt kunnskap om, og økt bruk av fornybar energi. Tiltak som bidrar til energieffektivisering og kunnskap om dette
Mål 7. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle *
Tiltak som fremmer arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon. Tiltak som bidrar til at andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring reduseres
Mål 8. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon *
Tiltak som øker tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Mål 9. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land *
Fremme innbyggernes sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status
Mål 10. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige *
Bidra til å styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv. Sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevneStøtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale utviklingsplaner
Mål 11. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre *
Bidra til å redusere avfallsmengden gjennom bl.a ombruk og gjenvinning. Sørge for at alle har tilgang til relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen. Bistå turist- og næringsutvikling som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.
Mål 12. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem *
Spille en rolle mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå. Styrke enkeltpersoners og institusjoners kunnskapen og bevisstgjøring til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer.
Mål 13. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling *
Bidra til økt vitenskapelig samarbeid på alle nivåer for mest mulig å begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring. Sikre at den beste vitenskapelige kunnskapen er tilgjengelig for å bidra til bevaring av minst ti prosent av kyst- og havområdene innen 2020, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten.
Mål 14. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer *
Være med på utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåerBidra til å sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåerSikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler
Mål 16. Hvilke tiltak bidrar biblioteket med?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms