แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 / 2557

แบบประเมินของนักเรียน - นักศึกษาต่อครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 / 2557
  This is a required question
  This is a required question
  1.ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และกำหนดเอกสารประกอบการเรียนได้อย่างเหมาะสม
  2.ผู้สอนแบ่งเวลาการสอนแต่ละเรื่องได้อย่างเหมาะสม
  3.ผู้สอนอธิบายได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นและเข้าใจ
  4.ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามอย่างเป็นกันเอง
  5.ผู้สอนกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและให้ความสนใจอย่างทั่วถึงในขณะที่สอน
  6.ผู้สอนใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม
  7.ผู้สอนเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้
  8.ผู้สอนแจ้งผลการเรียน คะแนนงานทุกครั้งที่มอบหมาย
  9.ผู้สอนให้คำชมเชยกับนักเรียนนักศึกษาตามโอกาส
  10.ผู้สอนได้สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่นักเรียนนักศึกษา
  11.ผู้สอนมีบุคลิกที่เหมาะสมกับความเป็นครูเช่น มีความสุภาพกระตือรือร้น เมตตา กรุณา
  12.ผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองวิชาชีพและสถาบัน
  13ผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองวิชาชีพและสถาบัน
  14.ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายอย่างเหมาะสม
  15.ท่านมีความพึงพอใจในการสอนของครูในระดับใด
  Please enter one response per row
Request edit access