Request edit access
REGISTRÁCIA - NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
Názov projektu: NP Podpora internacionalizácie MSP
Operačný program: Výskum a Inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita:
3.2. Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie;
3.3. Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
Špecifický cieľ: 3.2.1. Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ; 3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Kód projektu: ITMS2014+ 313031H810
Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Riadiaci orgán“ v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“
Realizátor projektu: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Trvanie realizácie projektu: 01/2017 – 10/2023
Partner projektu: Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Teritoriálna oprávnenosť: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Hlavné aktivity projektu:
3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ
4. Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP, aktivita zahŕňa rôzne druhy poradenstva vo vzťahu k podpore elektronického podnikania
Vykonávateľ príslušnej schémy: Slovak Business Agency, so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
(https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1708106)
Miesto poskytovania/zabezpečenia pomoci: Trade pointy v regiónoch (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj)
Kód výzvy: OPVal-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05
Kód ITMS: NFP313031H810
Poskytnutie služieb, na základe schválenej Žiadosti je minimálnou pomocou v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

Popis služby: Informačný seminár zameraný na skupinové poradenstvo pre MSP, ktoré sa chcú zapojiť do komunitárnych programov EÚ.
V prípade, že máte záujem o službu, prosíme Vás o pravdivé a úplné vyplnenie Žiadosti (ďalej len "Žiadosť").
Ďakujeme Vám za trpezlivosť pri vypĺňaní údajov.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service