Request edit access
Larp OldTown 2019 - Formularz rejestracyjny grupy // Group registration form
BEWARE!! IF YOU WISH TO EDIT YOUR FORM AFTER SUBMITTING IT, PLEASE SAVE THE LINK FOR EDITION OF THE FORM. IT IS NOT THE URL ADRESS FROM THE ADDRESS BAR, BUT A HYPERLINK CALLED "Edit your answer".


UWAGA!!!! W CELU EDYCJI SWOJEJ ODPOWIEDZI PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA, NALEŻY ZAPISAĆ LINK DO EDYCJI ODPOWIEDZI. NIE CHODZI O ADRES URL Z PASKA ADRESU, ALE O LINK OPISANY "Edytuj swoją odpowiedź".


[English version below]
Wypełnić poniższy formularz powinna wyłącznie osoba, która zostanie koordynatorem grupy, tj. osobą, która będzie ściśle współpracować z organizatorami we wszystkich sprawach dotyczących grupy. Uznanie za grupę będzie zależne od akceptacji przez organizatorów planu wyglądu obozowiska (ma wpisywać się w szeroko pojętą konwencję postapo).
Jeżeli nie masz możliwości logistycznych pozwalających na wybudowanie swojego obozowiska, ale chcesz przyjechać z grupą znajomych i grać razem - nie musicie zgłaszać grupy. Możecie rozłożyć swoje obozowisko w strefie off-game, grać razem i razem przeżyć OldTown - po prostu formalnie nie będziecie grupą, a jedyną rzeczą, jaką tracicie w praktyce jest możliwość rezerwacji miejsca pod obóz (i trochę rozgłosu, ale to możecie nadrobić dobrą grą ;)). Jeżeli nie jesteś w 100% pewien, czy wypełnić ten formularz - zadaj pytanie na larp@oldtownfestival.net lub na naszym facebookowym profilu.

Po wypełnieniu formularza masz możliwość obejrzenia odpowiedzi w dowolnym momencie, a także ich zmiany (używając adresu e-mail podanego przy wypełnianiu formularza).

Wysłanie tego formularza do dnia 31 marca 2019 r. gwarantuje Wam odpowiedź oraz rozmowę z odpowiednim organizatorem.

***
Only the person who will be the group coordinator, so the person who will closely work with the organisers on any and all issues regarding the group should fill in and submit this form. Being acknowledged as a group depends on the organisers accepting the encampment's visualisation (it must fit the post-apocalyptic look of the city).
If you don't have the logistic capabilities to build up an encampment but still want to come with a bunch of friends and participate in the game together - you do not need to submit a group form. You can still make your encampment ina a off-game zone, play together and live through the game together, you just won't formally be a group, and the only thing you actually lose in practice is the possibility to reserve a spot for your encampment (and a bit of fame - but it can be achieved by playing well anyway :) ). If you're not 100% sure if you should submit the group form - feel free to email us at larp@oldtownfestival.net or ask questions on our Facebook profile.

After filling in and submitting this form you can always view and edit your answers (using the e-mail address you've provided when filling in the form).

Submission until March 31th 2019 guarantees an answer and a chat with the suitable organiser.

Nazwa grupy // Group name
Your answer
Adres e-mail // E-mail address
Your answer
Imię i nazwisko oraz ksywka koordynatora grupy // Name, surname and nickname of the group coordinator
Your answer
Telefon kontaktowy koordynatora // Coordinator's phone number (please include the country code)
Your answer
Opis fabularny grupy // In-game group description
Your answer
Ile osób z waszej grupy, na chwilę obecną, deklaruje gotowość przyjazdu na OldTown 2019? // At the moment, how many people from your group declare willingness to come to OldTown 2019?
Your answer
Czy grupa wchodzi w skład konglomeratu, a jeżeli tak, to jakiego? // Is your group a part of a conglomerate, and if so, which one?
Your answer
Jakie są cele, które chcecie osiągnąć na Oldtown 2019? // What are your goals for Oldtown 2019?
Your answer
Co zamierzacie zbudować? Jak będzie wyglądać Wasz obóz na OldTown? // What do you plan to build? What will your encampment look like?
Your answer
Ile kapsli i amunicji posiada wasza grupa? // Ho many caps and ammuniction does your group have already?
Your answer
Ochrona danych osobowych // Protection of Personal Data
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OLDTOWN Numer KRS: 0000556634 NIP: 8542407943 z siedzibą w Stargardzie, ul. Mikołaja Reja 5A/1,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@oldtownfestival.net
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z wszelkich atrakcji festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016)
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Cywilnego, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody
6. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

According to art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016), we would like to inform you that:
1. Administrator of this data is Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OLDTOWN Numer KRS: 0000556634 NIP: 8542407943 z siedzibą w Stargardzie, ul. Mikołaja Reja 5A/1
2. Contact with the Data Protection Officer is available at iod@oldtownfestival.net
3. Personal data are processed in order to use all the attractions of the events organized by the Association (pursuant to Article 6 (1) letter c of the General Regulation on Personal Data Protection of 27 April 2016)
4. The recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data based on the law
5. Your personal data will be stored for a period of 10 years, on the basis of the Civil Code, and in other cases until the business reasons cease to exist and until the consent is withdrawn
6. You have the right to request the administrator to access personal data, the right to rectify it, remove or limit processing, the right to object to the processing, the right to transfer data, the right to withdraw consent at any time.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service