Request edit access
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ

แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
3. ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้กองนโยบายและแผนพัฒนาการให้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
Required
สถานภาพ *
Required
ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
Required
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่มีชื่อ
*
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่มี/ไม่พบในการให้บริการ
1. การให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามลำดับก่อน-หลัง
2. การให้บริการตามที่ขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
3. การให้ข้อมูล เอกสาร เผยแพร่ เกี่ยวกับงานงบประมาณ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
4. เนื้อหาที่นำเสนอใน Web Site มีเนื้อหา ที่น่าสนใจครอบคลุม/ครบถ้วน ตามความต้องการของหน่วยงาน
5. มีการจัดเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลทุกหน่วยงาน
6. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
7. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
8. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
9. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
10. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
11. ความเหมาะสมของที่ตั้งสำนักงาน
12. การจัดสำนักงาน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
13. จัดสถานที่สำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse