ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

งานแนะแนวอาชีพ และ การจัดหางาน

  Captionless Image

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เพื่อให้สถานศึกษาสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร งานศิษย์เก่าต่างๆ เมื่อท่านจบไปแล้ว ทางสถานศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา/การทำงาน

  This is a required question

  10. กรณี ศึกษาต่อ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  11. กรณี ทำงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  12. กรณี การทำธุรกิจส่วนตัว

  This is a required question

  13. กรณี ว่างงาน

  This is a required question
  This is a required question

  แบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจในการบริหารระบบฐาานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

  ให้เลือก ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด หรือต้องปรับปรุง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access